Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Jubileusz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego WUM ma 90 lat. Obchody Jubileuszu Kliniki, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka – obecnego Rektora naszej Uczelni, odbyły się w dniach 13–16 listopada 2008 roku

W czwartkowy wieczór, 13 listopada br. w siedzibie Kliniki na VI piętrze bloku B Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha zostały odsłonięte dwie Tablice upamiętniające historię Jednostki.

Uroczystość otworzył prof. Marek Krawczyk, który podziękował licznym Gościom za przybycie oraz opowiedział o przeszłości i dniu dzisiejszym Klinki, o osobach, które ją tworzyły i tworzą.

Znamienitym Gościem Spotkania był prof. Jerzy Szczerbań – kierownik Kliniki w latach 1980–89, który wraz z prof. Markiem Krawczykiem odsłonił Jubileuszowe Tablice.

Pierwsza Tablica ukazuje, jak na przestrzeni dziewięciu dekad zmieniała się nazwa Jednostki: począwszy od II Katedry i Kliniki Chirurgicznej Wydziału Lekarskiego, która to nazwa obowiązywała przez 56 lat, poprzez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Plastycznej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie (od roku 1975), Klinikę Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM w Warszawie (od roku 1980) aż do obecnie obowiązującej nazwy: Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od roku 2002).

Druga Tablica honoruje Kierowników Kliniki: prof. Franciszka Kijewskiego, prof. Antoniego Leśniowskiego, prof. Zygmunta Radlińskiego, prof. Adolfa Wojciechowskiego, prof. Jana Mossakowskiego, doc. Jerzego Manickiego, prof. Zdzisława Łapińskiego, prof. Jerzego Szczerbania, prof. Andrzeja Karwowskiego oraz prof. Marka Krawczyka.

Życzenia z okazji Jubileuszu złożyli prof. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, którego jednostką jest Klinika oraz pani mgr Marzena Ewa Pełszyńska – Dyrektor SPCSK przy ul. Banacha, w którym Klinika działa od 1975 roku.

Goście wpisywali się do Kroniki dziejów Kliniki ręcznie napisanej przez dr n. med. Stanisława Chróścickiego.

Drugi dzień obchodów rocznicy powstania Kliniki rozpoczęła Sesja Jubileuszowa w Galerii Porczyńskich – Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy Placu Bankowym 1. Każdy z Gości Sesji Jubileuszowej otrzymał przy wejściu okolicznościowy medal, na którego rewersie znajdują się twarze 10 kierowników Kliniki.

Sesję Jubileuszową otworzył prof. Marek Krawczyk, który powitał Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowane przez prof. Annę Kamińską – Prorektora do spraw Kadr oraz prof. Sławomira Nazarewskigo – Prorektora do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem, przedstawicieli Towarzystwa Chirurgów Polskich, Władze Szpitali, w których zlokalizowana była i jest Klinika: Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego oraz SPCSK przy ul. Banacha, Gości z zagranicy, byłych Pracowników Kliniki oraz wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystą Sesję.

Dr Ewa Skrzypek–Fakhoury zabrała Gości w podróż w czasie, podczas której opowiedziała, osadzoną w historycznych realiach, pierwszą część dziejów Kliniki, przedstawiła sylwetki jej pierwszych Kierowników, a dzięki aktorom ich grających można było posłuchać fragmentów ich najważniejszych publikacji.

Dr n. med. Andrzej Kidawa swoje wystąpienie, okraszone licznymi anegdotami, poświęcił dziejom Klinki pod kierownictwem prof. Jana Mossakowskiego, doc. Jerzego Manickiego
i prof. Zdzisława Łapińskiego. Wystąpienie dr Kidawy miało charakter wspomnieniowy, bowiem zawodowe losy doktora były ściśle powiązane z Kliniką, w czasach kiedy mieściła się ona w szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego.

O ostatnich 33 latach historii Kliniki opowiedział dr hab. Mariusz Frączek. Przybliżył postaci ostatnich trzech Kierowników Kliniki: obecnego na sali prof. Jerzego Szczerbania, prof. Andrzeja Karwowskiego oraz obecnie prowadzącego Klinikę prof. Marka Krawczyka.

Prof. Marek Krawczyk zaprezentował zebranym współczesne osiągnięcia Kliniki. Pokazał dynamiczny rozwój jednostki, statystyki dotyczące leczenia chorych, liczby transplantacji oraz przedstawił osoby obecnie związane z Kliniką.

Podczas drugiej części Sesji Jubileuszowej wręczono odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz Medale im. Tytusa Chałubińskiego. Tę część spotkania prowadził prof. Sławomir Nazarewski – Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem. Aktu dekoracji dokonywali dr hab. n. med. Roman Danielewicz – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz prof. dr hab. Marek Krawczyk – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
i Wątroby.

Minister Zdrowia, na wniosek JM Rektora WUM, przyznał odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” emerytowanym oraz byłym Pracownikom Uczelni: dr n. med. Stanisławowi Chróścickiemu, dr n. med. Wojciechowi Gackowskiemu, dr n. med. Andrzejowi Kidawie, dr n. med. Janinie Lechocińskiej, dr n. med. Danucie Obrowskiej, dr n. med. Jerzemu Potockiemu, dr n. med. Irenie Suszczewskiej – Fischer, dr n. med. Wacławowi Taczanowskiemu, dr hab. n. med. Hannie Umińskiej, dr n. med. Hubertowi Uszyńskiemu oraz niestety nieobecnym na uroczystości: dr n. med. Irenie Arendt i dr n. med. Maciejowi Sierpińskiemu.

Odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymali również Nauczyciele Akademiccy WUM oraz lekarze zatrudnieni w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby: dr hab. Mariusz Frączek, dr Ireneusz Grzelak, dr Robert Lechowicz, dr Bogusław Najnigier, prof. dr hab. Paweł Nuckowski, dr hab. Włodzimierz Otto, dr hab. Rafał Paluszkiewicz, dr hab. Waldemar Patkowski, dr hab. Jacek Pawlak, dr Danuta Suchowera, prof. dr hab. Tadeusz Wróblewski, prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz, dr n. med. Jerzy Żurakowski.

Na wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Pani mgr Ewy Marzeny Pełszyńskiej oraz JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marka Krawczyka Minister Zdrowia przyznał również odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowa” emerytowanym pracownikom Szpitala: Krystynie Adamiec, Annie Jakubowskiej, Irenie Rogatko oraz niestety nieobecnym na uroczystości: Zofii Bzymek, Annie Izdebskiej, Teresie Małek i Zofii Zalewskiej.

Odznaki otrzymali również pracownicy Centralnego Szpitala Klinicznego: Małgorzata Arcikiewicz–Zdrodowska, Zofia Bajan, Bożena Biankietti, Elżbieta Brandt, Ewa Frankiewicz–Szablewska, Alicja Grochowska–Rybak, Agnieszka Kawalerska–Wejman, Anna Kołowrotna, Anna Konarska, Małgorzata Kozłowska, Ewa Kuczewska, Alicja Liśkiewicz, Joanna Łaszczyk, Małgorzata Maj, Barbara Pawłowska, Marzena Pieniak, Ewa Sobolewska.

Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uhonorowały Medalem im. dr Tytusa Chałubińskiego byłych i obecnych pracowników Uczelni oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego. Wręczenia Medali dokonali prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska – Prorektor do spraw Kadr oraz prof. dr hab. Marek Krawczyk, JM Rektor.

W uznaniu wieloletniej pracy na rzecz rozwoju nauki, kształcenia nowych pokoleń lekarzy i pracy klinicznej Medal otrzymali: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczerbań, prof. dr hab. n. med. Bogdan Michałowicz, dr n. med. Stanisław Chróścicki, dr n. med. Andrzej Kidawa, dr n. med. Bogusław Najnigier, prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski, dr n. med. Danuta Obrowska, dr n. med. Jerzy Potocki, dr n. med. Irena Suszczewska-Fischer, dr n. med. Wacław Taczanowski, dr hab. n. med. Hanna Umińska, dr n. med. Hubert Uszyński, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz oraz niestety nieobecni na uroczystości: dr n. med. Irena Arendt, prof. dr hab. n. med. Jan Sadowski oraz dr n. med. Maciej Sierpiński.

Medal im. dr Tytusa Chałubińskiego, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz Katedry
i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, otrzymali: dr Stanisław Lucas oraz nieobecny na uroczystości dr Ryszard Nowaczyk.

Za wieloletnią, wzorową pracę na rzecz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Medal otrzymały: Bożena Biankietti, Marzena Karaban oraz Irena Rogatko.

Każdy z wyróżnionych tego dnia, oprócz „Odznaki za zasługi dla ochrony zdrowia”
i Medali im. dr Tytusa Chałubińskiego, otrzymywał wydaną z okazji Jubileuszu książkę „Dzieje Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1918–2008)” pod redakcją prof. Marka Krawczyka.

Po uroczystości wręczenia odznaczeń i medali dr hab. n. med. Roman Danielewicz odczytał list skierowany z okazji Jubileuszu Kliniki do prof. Marka Krawczyka przez Panią Ewę Kopacz – Ministra Zdrowia.

Koncert utworów muzyki klasycznej i współczesnej w wykonaniu kwartetu skrzypcowego „The Strings” zakończył Sesję Jubileuszową 90–lecia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Obchody Jubileuszu Kliniki połączone były z VI Międzynarodowym Sympozjum „Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby” zorganizowanym przez Zespół Kliniki we współpracy z Fundacją „Postępy Chirurgii i Transplantacji”.

Komitetowi Naukowemu Spotkania przewodniczył prof. Marek Krawczyk, a Komitetowi Organizacyjnemu prof. Krzysztof Zieniewicz. Sympozjum odbyło się pod patronatem honorowym JM Rektora WUM oraz pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, European Society for Organ Transplantation, European Liver and Intestinal Transplantation Association.

Podczas sześciu sesji dwudniowego Sympozjum chirurdzy, transplantolodzy i interniści z całego świata przedstawili 30 wystąpień. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. doktorzy honoris causa naszej Uczelni: prof. Henri Bismuth z Francji oraz prof. Jerzy Kupiec–Węgliński ze Stanów Zjednoczonych.

Obchody Jubileuszu Klinki połączone z VI Sympozjum „Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby” zakończyły się 16 października, kiedy to uczestnicy mieli okazję złożyć wizytę w Klinice oraz zwiedzić Warszawę.


 

Jubileusz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
i Wątroby

13-16 listopada 2008 r.

Fot.: Dział Fotomedyczny WUM

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter