Finał LII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich kierunku farmacja

10.03.2016
9 marca br. rozstrzygnięto 52. edycję Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku farmacja.
9 marca br. rozstrzygnięto 52. edycję Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku farmacja.

W roku akademickim 2014/2015 na Konkurs Prac Magisterskich wpłynęły 34 prace magisterskie wykonane przez studentów farmacji. Jury Konkursu po wstępnej weryfikacji zakwalifikowało prace do następujących grup tematycznych: analiza kliniczna, bioanaliza, biotechnologia, farmacja apteczna, farmakologia i toksykologia, lek pochodzenia naturalnego, synteza leków oraz varia. W oparciu o opinię recenzentów oraz zasady  zawarte w Regulaminie Konkursu, Jury wyłoniło w poszczególnych grupach tematycznych 7 laureatów. Finaliści konkursu uczestniczyli w Sesji Plakatowej (I etap), która odbyła się 5.03.br. w gmachu Wydziału Farmaceutycznego a następnie w sesji finałowej (II etap) w Centrum Dydaktycznym.

Sesję finałową zaszczycili swoją obecnością: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus, Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego: Dziekan - prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - dr hab. Agnieszka Pietrosiuk oraz zaproszeni goście: prof. Bożenna Gutkowska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dr Włodzimierz Hudemowicz z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, dr Wanda Malinowska z Gazety Farmaceutycznej, Martyna Ciastek z Działu PR Gedeon Richter i Tomasz Majchrzak.

Po otwarciu konferencji przez Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - dr hab. Agnieszkę Pietrosiuk, głos zabrali Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. n. med. Marek Kulus i Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. Piotr Wroczyński.

Prof. Marek Kulus w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił prace magisterskie absolwentów Wydziału Farmaceutycznego. Powinszował im rozległej wiedzy naukowej i umiejętności badawczych oraz przystępnego przedstawiania trudnych tematów prac magisterskich. Podkreślił, iż na bazie prac magisterskich powstało wiele publikacji naukowych, które spowodowały wzrost pozycji Wydziału Farmaceutycznego. Na koniec podziękował za podtrzymywanie długoletniej tradycji organizowania Konkursu Prac Magisterskich, który powinien być przykładem dla innych wydziałów naszej Uczelni.

Następnie głos zabrał prof. Piotr Wroczyński, który zaznaczył, że wysoki poziom prac magisterskich stanowi wkład w rozwój naukowy Wydziału i Uczelni.

W dalszej części uroczystości, którą poprowadzili studentka Agata Jaworska i przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studentów - Marcin Stalony, laureaci zaprezentowali założenia oraz wyniki swoich prac w postaci prezentacji multimedialnych.

Kolejnymi punktami konferencji był wykład prof. Zbigniewa Fijałka z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków pt.: „Przestępczość farmaceutyczna – dżuma XXI wieku” oraz animacja historyczna, którą przedstawiła Martyna Ciastek z Działu PR Gedeon Richter.

Po wysłuchaniu wystąpień ogłoszono wyniki Konkursu. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I nagrodę Joannie Izabeli Gadomskiej za pracę pt.:

Selol jako modyfikator stężenia białkowych grup –SH w przebiegu ludzkiego androgenozależnego raka prostaty.

II nagrodę Agnieszce Kabulskiej za pracę pt.:

Biosynteza, izolacja i badanie struktury analogu lentinanu – polisacharydowego leku z grupy modyfikatorów odpowiedzi biologiczne.j

III nagrodę Karolinie Wróbel za pracę pt.:

Analiza obecności wybranych bakteryjnych genów oporności na antybiotyki w próbce wody z rzeki Wisły.

Wyróżnienie Marcelinie Dyrce za pracę pt.:

Rozgałęzione matryce polimerowe jako nośniki oksprenololu – synteza, charakterystyka i badanie in vitro profilu uwalniania

V miejsce Aleksandrze Pergół za pracę pt.:

Wpływ suplementacji diety szczurów olejem z Punica granatum i/lub wodnym wyciągiem z suszonych owoców Momordica charantia na zawartość kwasów tłuszczowych z rodzin n-3 i n-6 w surowicy krwi szczurów.

VI miejsce Magdalenie Łubian za pracę pt.:

Implication of post-translational modifications in glucocorticoid resistance.

VII miejsce Krzysztofowi Adamowi Stępniowi za pracę pt.:

Możliwość zamykania benzenu, naftalenu oraz antracenu wewnątrz borowych, krzemowych i siarkowych heteropochodnych fulerenu C60.

Na zakończenie Finału Władze Dziekańskie i Przedstawiciele Sponsorów: Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Gazety Farmaceutycznej, Gedeon Richter Polska Sp. z o. o., IRS Sp. z o.o., Dr Eris Sp. z o.o.,  Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, MSD Polska Sp. z o.o., wręczyli Laureatom nagrody, a wszystkim uczestnikom Konkursu dyplomy.

Oprac.: Biuro Informacji i Promocji

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM