Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Finał 7 konkursu na najlepsze prace magisterskie studentów analityki medycznej

16 marca br. rozstrzygnięto VII Konkurs Prac Magisterskich Analityki Medycznej wykonanych w roku akademickim 2015/2016 przez absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Celem organizowanego corocznie Konkursu jest nagrodzenie najlepszych prac oraz promowanie młodych, uzdolnionych studentów.

Konkurs miał charakter dwuetapowy. W pierwszym z nich, na podstawie ocen  prac przyznanych przez Zespoły Recenzentów, zostali wyłonieni Finaliści, natomiast w drugim etapie, po zsumowaniu punktów za Sesję Plakatową i Referatową, Laureaci.

Sesję finałową zaszczycili swoją obecnością: Prodziekan ds. studenckich I Wydziału Lekarskiego - prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego  WNoZ - dr hab. Joanna Gotlib,  Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego - dr hab. Piotr Luliński, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego – dr hab. Marcin Sobczak oraz zaproszeni goście: prof. Bożenna Gutkowska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – dr Marta Faryna,  Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej - dr Hanna Zborowska.

Uroczystego otwarcia Gali finałowej Konkursu dokonał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  - prof. Piotr Wroczyński. Zwracając się do uczestników Konferencji, zwrócił uwagę na wysoki poziom prezentowanych prac.

W programie Konferencji znalazł się wykład pt. „Układ immunologiczny a nowotwór: od bezwzględnej wrogości do wymuszonej przyjaźni” wygłoszony przez  dr. Mirosława Szczepańskiego.

W trakcie Gali uhonorowano prof. Dariusza Sitkiewicza, który obchodzi 50-lecie pracy naukowej.

Po wysłuchaniu wystąpień ogłoszono wyniki Konkursu. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I nagrodę Katarzynie Ozdarskiej za pracę pt.:

„Synteza bisarylosulfonylohydrazydów jako inhibitorów deacetylaz histonów”

II nagrodę Weronice Bystrzyckiej za pracę pt.:

„Wpływ wybranych antybiotyków na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs”)

III nagrodę Agacie Raniszewskiej za pracę pt.:

„Charakterystyka mutacji w genie receptora LDL u polskich pacjentów dotkniętych hipercholesterolemią rodzinną”

Dalsze miejsca zajęły:

IV - Monika Lipiec za pracę pt:  „Wpływ hipoksji na proliferację i potencjał przerzutowy raka nerki”

V - Sandra Sieczkowska za pracę pt: „Wpływ bakterii izolowanych z krwi obwodowej pacjentów z posocznicą na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) przez prawidłowe neutrofile”

VI - Paweł Leszczyński za pracę pt: „Ocena przydatności nowego drobnocząsteczkowego inhibitora izomerazy mostków disiarczkowych w terapii ostrej białaczki szpikowej w modelu in vitro”

 

Zdjęcia: Wanda Widomaska
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
11.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
29.jpg
31.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube