Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Debata o problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Organizatorem debaty był resort zdrowia wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
            
Uroczystość zaszczycili swą obecnością Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Program debaty uwzględniał m.in. zagadnienia kształcenia, tematykę norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, poprawę bezpieczeństwa pacjenta oraz kwestie cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia. 
     
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób, w tym m.in. przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, przedstawiciele związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz stowarzyszeń pielęgniarskich, konsultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz delegaci uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej.
   
Debatę  poprzedziła konferencja prasowa, podczas której Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazał na najważniejsze problemy związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położonej.    
Minister podkreślił, że „problemy polskiego pielęgniarstwa są problemami całego kraju i przyznał, że „należy pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej i rozmawiać o ich kształceniu i normach zatrudnienia”. Zdaniem Ministra Radziwiłła kompleksowym aktem dotyczącym problemów tej grupy zawodowej powinna być strategia na rzecz polskiego pielęgniarstwa. Strategia ma zostać opracowana w ciągu trzech miesięcy przez specjalnie powołany zespół ds. pielęgniarstwa, w którego skład wejdą m.in. przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych, prawnicy i przedstawiciele rządu. Pracami zespołu ma pokierować wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Minister zapewnił również, że nie jest planowana likwidacja licencjackich i magisterskich studiów pielęgniarskich.       

Wicepremier Jarosław Gowin przekonywał o potrzebie dialogu poszczególnych resortów z organizacjami pielęgniarek i położnych. Wyraził nadzieję, że „debata będzie ważnym krokiem w poszukiwaniu harmonijnej współpracy między Ministerstwem Zdrowia, całym rządem a środowiskiem pielęgniarek”.
           
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz zaznaczyła, że ogromną wagę powinno przywiązywać się do kształcenia pielęgniarek, stałego podnoszenia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej, oraz zdobywania nowych umiejętności i kompetencji.
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas poruszyła kwestie zatrudnienia i planowania rozwoju kadry pielęgniarskiej i położniczej. Zdaniem Zofii Małas kadra zarządzająca w pielęgniarstwie powinna opracować i wdrożyć  plan awansu pielęgniarek i położnych. Umożliwiać im i zachęcać do rozwoju zawodowego, który wymaga od nich gotowości do stałego podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania nowych umiejętności i kompetencji. Zaznaczyła jednocześnie, że w ostatnich dwóch latach zwiększyło się zainteresowanie studiami pielęgniarskimi.    
Ponadto, w trakcie debaty omówione zostały zagadnienia związane z limitowaniem miejsc na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, celem zapewnienia środków finansowych na kształcenie dla uczelni publicznych oraz dostosowaniem systemu kształcenia pielęgniarek i położnych do  realnych potrzeb ochrony systemu zdrowia w różnych rodzajach świadczeń, w których niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji.
  
Na zakończenie debaty, do uczestników spotkania zwróciła się wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która zapewniła, że resort zdrowia jest otwarty na dialog, który pozwoli na wspólne poszukiwanie skutecznych rozwiązań dla najpilniejszych spraw zgłaszanych przez pielęgniarki i położne. 

  Kamilla Walczak 
Biuro Prasowe

Fot.Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube