Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość wręczenia Profesorowi Witoldowi Rużyłło dyplomu Doctora Honoris Causa WUM oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych z roku akademickiego 2016/2017

28 czerwca 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie prof. Witold Rużyłło – wybitny uczony, wizjoner rozwoju kardiologii, twórca polskiej kardiologii interwencyjnej i pionier nowoczesnych metod kardiologii interwencyjnej w naszym kraju - odebrał tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.          

Ceremonii towarzyszyła uroczystość przekazania listów gratulacyjnych 10 nauczycielom akademickim, którzy w roku akademickim 2016/2017 uzyskali tytuł profesora oraz wręczenia dyplomów 14 nowym doktorom habilitowanym i 59 nowo promowanym doktorom nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego, którym kieruje Dziekan prof. Paweł Włodarski.      

W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie i dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego, Promotor w postępowaniu o nadanie prof. Witoldowi Rużyłło godności Doktora Honoris Causa prof. Grzegorz Opolski - Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, nowi profesorowie, nowo promowani doktorzy habilitowani i doktorzy nauk medycznych, promotorzy rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, członkowie społeczności akademickiej Uczelni oraz zaproszeni goście.        

Najwyższą akademicką godność – tytuł Doktora Honoris Causa - Senat Uczelni przyznał prof. Witoldowi Rużyłło 24 października 2016 r. za „wybitne osiągnięcia naukowe i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie kardiologii oraz dla rozwoju badań naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.       

Zgromadzonych w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego powitał Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, który w swoim wystąpieniu powiedział o nowym Doktorze Honoris Causa m.in.: „Pan Profesor Rużyłło jest autorytetem światowej rangi, postacią niezwykłą, człowiekiem, który zmienił oblicze polskiej kardiologii i wyprzedził swoją epokę”.

Następnie JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś zwrócił się do prof. Witolda Rużyłło słowami: „Nie ma większej godności akademickiej, niż tytuł doktora honorowego. Tylko nieliczni zdobywają ten laur w uznaniu swych zasług, wielkich dokonań – czy to na niwie nauki, czy też w życiu publicznym. Na liście doktorów honorowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znajduje się 68. nazwisk wybitnych osób z całego świata. Dzisiaj do tej listy dopisujemy 69. nazwisko Pana, Panie Profesorze, ale tylko w sposób ceremonialny, bowiem formalnie zostało już ono umieszczone w tym chwalebnym katalogu najznamienitszych ze znamienitych. Należy Pan Profesor do grona najwybitniejszych wychowanków naszej Uczelni. Wizjonerskie działania Pana Profesora promujące rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce stały się siłą stymulującą dynamiczny rozwój tej dziedziny kardiologii, która jest obecnie uważana za wzorowo zorganizowaną w skali europejskiej. Zaszczytem dla społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest okazja do podziękowania za wszystko, co uczynił Pan dla medycyny, dla naszej Uczelni i ludzi z nią związanych. To wielki dar, za który dzisiaj Pana Alma Mater dziękuje jak najpiękniej potrafi”.

Jak napisał w laudacji Promotor prof. Grzegorz Opolski: „Pozycja Profesora Rużyłło w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a następnie wybór do Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology przyczyniła się niewątpliwie do wprowadzenia Polskiej Kardiologii do Rodziny Państw Europy i znacznie wyprzedziła przystąpienie Polski do Unii Europejskiej”.

Tekst laudacji wygłoszonej na Zamku Królewskim w Warszawie przez Promotora prof. Grzegorza Opolskiego

Po wygłoszeniu laudacji Dziekan prof. Paweł Włodarski odczytał treść dyplomu Doktora Honoris Causa, który następnie wraz z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem wręczyli prof. Witoldowi Rużyłło. Po odebraniu  zaszczytnego tytułu nowy Doktor Honoris Causa wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Tekst wystąpienia prof. Witolda Rużyłło

Następnie odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim I Wydziału Lekarskiego, którzy w kończącym się roku akademickim uzyskali tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP. Do tego grona należą: prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski, prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis, prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak, prof. n. med. Elżbieta Maria Sajdel-Sułkowska, prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik, prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska, prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński.   

Dyplomy z rąk Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana prof. Pawła Włodarskiego odebrali nowo promowani doktorzy habilitowani nauk medycznych i doktorzy nauk medycznych, którzy przed tą radosną chwilą złożyli ślubowanie.
    
W imieniu promowanych głos zabrał dr. hab. n. med. Tadeusza M. Zielonka, który mówił, m. in.: „Demokratyczne państwo obywatelskie opiera się na sile tworzących je instytucji. Jeżeli chcemy być dumni z kraju, w którym żyjemy, musimy być dumni z miejsca naszej pracy. W naszym przypadku jest to Warszawski Uniwersytet Medyczny, w którym nie tylko przeprowadziliśmy przewód habilitacyjny, ale przede wszystkim, który stworzył nam warunki do realizacji pomysłów naukowych, sfinansował ich wykonanie i opublikowanie wyników. Bardzo łatwo możemy się za to odwdzięczyć, wystarczy swoją postawą a także działalnością naukową, kliniczną oraz edukacyjną budować jej prestiż i dobry wizerunek. Musimy być świadomi, że Warszawski Uniwersytet Medyczny to ja, ty, to my wszyscy. Trzeba jednak zmienić optykę postrzegania Uniwersytetu z perspektywy co mogę dostać od Uczelni na stwierdzenie co ja mogę zrobić dla jej rozwoju”.     
        
Dziekan prof. Paweł Włodarski życzył doktorom, doktorom habilitowanym i profesorom należącym już do grona naszej akademickiej społeczności, aby otrzymane stopnie i tytuły dały początek karierze naukowej podobnej do drogi jaką przebył profesor Witold Rużyłło.     

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu Orkiestry Kameralnej WUM, który po mistrzowsku zagrał utwory, m.in. Antonina Dvoraka i Claude'a Debussy'ego.

 

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe WUM

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter