Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozpoczęto realizację projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Celem Projektu, który ruszył 1 lipca, jest wyposażenie Uczelni w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów, przygotowanie specjalnego, dedykowanego studentom kierunków medycznych systemu egzaminowania elektronicznego oraz stworzenie bazy testowych pytań multimedialnych. Projekt jest realizowany przez Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

 

Dzięki kompleksowemu systemowi sprawdzania wiedzy studentów poprzez platformę egzaminów elektronicznych, w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwiększy się dostępność i efektywność kształcenia.

Za sprawą  wspomnianego systemu, proces sprawdzania wiedzy zyska walor praktyczności.  Dzięki możliwości użycia pytań z wykorzystaniem obrazów multimedialnych (np. zdjęć RTG, obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), dźwięków czy filmów, studenci zostaną skonfrontowani z rzeczywistymi aspektami pracy przyszłego lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy studentów przyczyni się także do usprawnienia i uatrakcyjnienia całego procesu dydaktycznego. Udoskonalenie systemu stanie się możliwe również dzięki, skuteczniejszemu niż dotychczas, zarządzaniu informacją zwrotną, zarówno przez nauczycieli, jak i studentów.

Wszystkie planowane innowacje pomogą w przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr medycznych stanowiących personel placówek ochrony zdrowia i jednostek badawczych związanych z medycyną i farmacją.

Realizacja projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, sprawi że nasza Uczelnia dołączy do grona prestiżowych Uniwersytetów wykorzystujących nowoczesne metody elektronicznego egzaminowania studentów.

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych. 

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęło rozbudowywanie bazy stanowisk służących przeprowadzaniu egzaminów w formie elektronicznej. 

Zakończenie projektu planowane jest na 30 kwietnia 2019 roku.

 

 

 


Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube