Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwsze z cyklu szkoleń ANNUAL TRAINING SCHOOL – 2017

W dniach 18-22 września 2017 roku w Turku w Finlandii odbyło się pierwsze z serii szkolenie ANNUAL TRAINING SCHOOL – 2017, organizowane w ramach projektu badawczego „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego w ramach Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020.

W pilotażowym szkoleniu w Turku brały udział doktorantki mgr Jarosława Belowska i mgr Lucyna Iwanow, reprezentantki Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Beata Jankowska-Polańska, dr Anna Chudiak, dr Anna Rozensztrauch, mgr Katarzyna Lomper, mgr Magdalena Lisiak oraz mgr Marta Wleklik z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 


RANCARE Rationing - Missed Nursing Care

Pojęcie utraty opieki pielęgniarskiej (Missed Nursing Care) zostało po raz pierwszy zidentyfikowane przez w 2006 roku przez amerykańską pielęgniarkę Beatrice J. Kalisch [1]. Missed Nursing Care jest błędem pominięcia i odnosi się do każdego aspektu wymaganej opieki nad pacjentem, która została pominięta, w części lub w całości. Oznacza to, że niektóre elementy opieki pielęgniarskiej są wykonywane z opóźnieniem, a tylko część udaje się sukcesywnie zakończyć [2]. Uważa się, że problem ten występuje na całym świecie
i bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu pacjenta we wszystkich krajach i kulturach [1,2]. Ponadto Kalisch i wsp. opracowali koncepcyjny model zaniedbanej opieki pielęgniarskiej. Zgodnie z jego założeniami, czynniki strukturalne, przyczyniające się do opuszczenia opieki, obejmują: zasoby pracy, zasoby materialne oraz pracę zespołową i komunikację. Jeśli brakuje któregokolwiek z tych zasobów, pielęgniarki są zobowiązane do priorytetowego traktowania swoich zadań i obowiązków, a w danej chwili opieka pielęgniarska może zostać opóźniona lub pominięta. Obecnie najważniejszymi czynnikami predykcyjnymi utraty opieki pielęgniarskiej jest poziom zatrudnienia i praca zespołowa [1]. Mając na uwadze zmagania systemu ochrony zdrowia z globalnym brakiem pielęgniarek, brak opieki lub jej pominięcie jest powszechnym zagrożeniem, mogącym prowadzić do niebezpiecznych błędów medycznych [1].  

W trzyletnim projekcie RANCARE (planowana data zakończenia IX 2019) udział bierze 84 przedstawicieli z 27 krajów świata [3]. Przedstawicielami Polski w Projekcie RANCARE jest dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib reprezentująca Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz z Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Głównym celem Projektu jest podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej, w większości krajów świata, obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, jak również konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek. Poprawa obecnej sytuacji ma zostać osiągnięta poprzez pogłębianie współpracy pomiędzy przedstawicielami z różnych krajów świata reprezentujących różne dziedziny wiedzy:  pielęgniarek, lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, ale również etyków oraz specjalistów w obszarze badań naukowych w naukach o zdrowiu [3].  

W projekcie RANCARE Rationing - Missed Nursing Care wskazano 8 obszarów, w których prowadzone będą badania i analizy:

 1. wypracowanie wspólnej definicji pojęcia racjonowania opieki pielęgniarskiej;
 2. wskazanie najważniejszych czynników związanych z systemem racjonowania opieki pielęgniarskiej oraz wskazanie nowych kierunków badań w tych obszarze;
 3. wskazanie obszarów do dyskusji na temat bezpieczeństwa pacjentów oraz jego miejsca w programach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo;
 4. wskazanie obszarów do dyskusji na temat etycznego wymiaru racjonowania opieki pielęgniarskiej;
 5. analiza i wskazanie najważniejszych kompetencji wymaganych do kształcenia
  w zakresie podejmowania decyzji i ustalania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;
 6. analiza i wskazanie metod oceny i sposobów badania racjonowanej opieki pielęgniarskiej;
 7. wskazanie interwencji pielęgniarskich opartych na dowodach naukowych;
 8. rozpowszechnienie wyników badań w grupie interesariuszy zewnętrznych reprezentujących różne kraje: pielęgniarskich organizacji zawodowych i naukowych, stowarzyszeń pacjentów, kadry zarządzającej szpitalami i innymi placówkami ochrony zdrowia [3].

Bibliografia:

 1. Uchmanowicz I. Missed nursing care –what went wrong? Central European Journal of Nursing and Midwifery 2017;8 (2): 609
 2. Kalisch B.J., Landstrom G.L., Hinshaw A.S. Missed nursing care: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing 65 (7), 1509–1517.
 3. https://www.rancare-action.eu/

 

Tekst: Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauki o Zdrowiu

5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
17.jpg
20.jpg
21.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube