Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Bezpieczeństwo Pacjentów. Prawda o błędach oraz naturze sukcesu w medycynie i lotnictwie"

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa,  poświęcona bezpieczeństwu pacjenta, zorganizowana przez Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  odbyła się dnia 01.12.2017 r., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM (przy ul. ks. Trojdena 2a w Warszawie). Tegoroczna edycja wydarzenia nosiła tytuł: "Bezpieczeństwo Pacjenta. Prawda o błędach oraz naturze sukcesu w medycynie i lotnictwie". 

Przemówienie otwierające spotkanie wygłosiła Pani dr hab. n. o zdr. dr n. ekon. Aleksandra Czerw, adiunkt z Zakładu Zdrowia Publicznego WNoZ WUM. Przywitała gości przybyłych na Konferencję, w tym m.in. Panią Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - dr n. o zdr. Grażynę Wójcik, przedstawicieli polskich linii lotniczych LOT, reprezentantów organizacji zrzeszających pacjentów i środowiska szpitalne, a także przedstawicieli ośrodków akademickich, współpracujących z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, m.in.: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Rzeszowskiego i warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.  Pani Docent Aleksandra Czerw złożyła podziękowania: JM Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Prof. dr hab. n. med. Mirosławowi Wielgosiowi - za objęcie patronatem wydarzenia, Panu Dziekanowi Wydziału Nauki o Zdrowiu - Prof. dr hab. n. med. Piotrowi Małkowskiemu - za wsparcie oraz pracę w Komitecie Naukowym Konferencji a także Pani dr n. o zdr. Grażynie Dykowskiej, za trud włożony w przygotowanie Konferencji. Podkreśliła interdyscyplinarny charakter wydarzenia, zwracając uwagę na szeroki zakres, poruszanych podczas Konferencji zagadnień na temat bezpieczeństwa pacjenta, które wciąż wymagają badań oraz ustalania nowych procedur. Wskazała również na ogromne znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi, w odniesieniu do problemów, związanych z zakażeniami szpitalnymi, brakami kadrowymi, czy wysokimi oczekiwaniami pacjentów wobec  świadczeń opieki zdrowotnej. 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, podczas swojego wystąpienia, podkreślił istotę  bezpieczeństwa pacjenta w systemie ochrony zdrowia oraz podzielił się z uczestnikami spotkania własnymi doświadczeniami związanymi z lotnictwem.

Program Konferencji składał się z czterech sesji: Sesji 1, której moderatorem był Pan Prof. dr hab. Michał Marczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Sesji 2, pod przewodnictwem Pana Prof. dr hab. Roberta Rudowskiego, emerytowanego Profesora I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Sesji 3 Studenckiej, którą kierowała Pani dr Zofia Sienkiewicz z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz Sesji Plakatowej, którą moderowała Pani dr Anna Leńczuk-Gruba z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego.

Pani dr Jolanta Bilińska - Board Chair - International Alliance of Patient Organizations (IAPO), Pełnomocnik ds. Rozwoju i Komunikacji Społecznej z Centrum Medycznego im. K. Jonschera w Łodzi, opowiedziała o roli organizacji pacjentów w podnoszeniu bezpieczeństwa, na podstawie międzynarodowej organizacji dla pacjentów - IAPO, zwracając m.in. szczególną uwagę na wyposażenie pacjenta - uczestnika systemu bezpieczeństwa, w odpowiednie narzędzia, takie jak: podręczniki, czy dedykowane portale. Kolejnymi prelegentami byli Pani mgr Agata Kaczyńska z Uczelni Łazarskiego oraz Pan dr inż. Maciej Lasek z Politechniki Warszawskiej, którzy przedstawili skuteczne narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa w lotnictwie, podkreślając profilaktykę skoncentrowaną na badaniach incydentów i identyfikacji zagrożeń, czy promowanie bezpieczeństwa lotów. Pan Kapitan lotnictwa - Wiesław Jedynak poruszył tematykę wpływu form zatrudnienia na politykę bezpieczeństwa w firmie lotniczej, prezentując, m.in. zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ryzyka w przewozie lotniczym, rodzaje form zatrudniania pilotów oraz rozwiązania dla zmniejszenia zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego. Pan Prof. dr hab. Michał Marczak przedstawił problematykę zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych oraz roszczeń odszkodowawczych, skupiając się m.in. na tzw. metodzie czarnych punktów, czyli zespole różnorodnych metod i analiz cząstkowych, polegających na identyfikacji ryzyka, hierarchizacji niebezpieczeństw i wyznaczeniu działań naprawczych oraz na modelu postępowania przy zastosowaniu tej metody. Ogromne znaczenie systemów raportowania zdarzeń niepożądanych przedstawili: Pan dr n. med. Wojciech Kwietniewski z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Pan Prof. dr hab. Robert Rudowski. Pani dr Emilia Wawszczak z warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zaprezentowała znaczenie odpowiedzialności zawodowej, karnej oraz cywilnej pielęgniarek anestezjologicznych zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej na oddziałach położniczych.  

W Sesji 2 Konferencji, głos zabrała dr Zofia Sienkiewicz z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ WUM, dr n. praw. Anna Augustynowicz z Zakładu Zdrowia Publicznego WNoZ WUM oraz mgr Kajetan Gawerecki - Właściciel firmy Air Med. Escort - Lotniczy Transport Medyczny.

Pani Doktor Zofia Sienkiewicz poruszyła problem komunikacji w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych - grupie osób wspólnie realizujących proces leczenia, w polskim systemie ochrony zdrowia, prezentując m.in. wielość czynników decydujących o sprawności działania takiego zespołu oraz odpowiadając na szereg pytań związanych z jego rolą w ochronie zdrowia. Wysunięte wnioski dotyczyły funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w praktyce klinicznej, mimo jego zróżnicowanego składu, odczuwanej satysfakcji z komunikowania się w nim przez większość członków zespołu oraz wysokiej oceny jego wpływu na bezpieczeństwo pacjenta. Z kolei dr nauk prawnych  Anna Augustynowicz z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM, przedstawiła plusy i minusy pracy personelu medycznego pracującego na podstawie umów cywilno-prawnych oraz Kodeksu pracy. Sesję zakończyło wystąpienie Pana mgr Kajetana Gawereckigo, który  zwrócił uwagę na metody i działania w zakresie bezpieczeństwa, podejmowane przez przemysł lotniczy, które mogłyby zostać wykorzystane w zawodzie pielęgniarskim. Wymienił, m.in. typy istniejących zagrożeń oraz sprzyjające warunki do niebezpiecznych działań, takie jak: obniżone warunki pracy, czy kondycja organizmu. Jako jedne z praktyk lotniczych, możliwych do zastosowania w pracy personelu medycznego, wskazał tzw. check listy, raportowanie, czy zarządzanie zasobami załogi. 

W Sesji Studenckiej udział wzięli przedstawiciele ośrodków akademickich z Politechniki Warszawskiej – Pan Jakub Danielewski oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku: Julia Chromiec, Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Martyna Kwiatkowska, Dorota Kochman, dr Mariola Głowacka, Andżelika Kołodziejska, Marta Rogowska, Dawid Pilewski i Daniel Klimek. Podczas wystąpień poruszano m.in.; problem realizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem - Safety Management System (SMS) na przykładzie linii lotniczej, zdarzeń niepożądanych; jakie mogą wyniknąć  w praktyce pielęgniarskiej, w odniesieniu do pacjenta z anoreksją oraz przyczyny ich powstawania, głównych czynników ryzyka upadków u pacjentów geriatrycznych, niepożądanych skutków braku udzielania pierwszej pomocy w odpowiednim czasie, a także na podstawie badań opinii gimnazjalistów płockich - potrzeby organizowania oraz celowości kursów pierwszej pomocy.

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowali mgr Magda Jabłońska - doktorantka z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii  Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz mgr Maria Strzemieczna i mgr Paweł Zegarow - doktoranci Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ WUM. Prezentacje obejmowały tematykę bezpieczeństwa pacjenta w kontekście zdrowia publicznego, natomiast kolejne wystąpienie dotyczyło skutecznego komunikowania się z pacjentem obcojęzycznym – jako element bezpieczeństwa pacjenta w systemie ochrony zdrowia. 

W sesji plakatowej – moderowanej przez dr Annę Leńczuk Grubę z WUM, pokazano plakaty dot. tematyki bezpieczeństwa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, a także plakaty studentów WUM. Wygrał plakat dot. bezpieczeństwa pacjenta geriatrycznego, autorstwa mgr zdrowia publicznego - Jakuba Świtalskiego. 

Wykład podsumowujący III Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową, pt. "Bezpieczeństwo Pacjenta. Prawda o błędach oraz naturze sukcesu w medycynie i lotnictwie" poprowadziła dr Grażyna Dykowska - adiunkt z Zakładu Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, równocześnie zapraszając na  kolejne IV spotkanie w 2018 roku z tego zakresu. 

Tematy, poruszone przez prelegentów, podczas spotkania, wyznaczyły nowe pola do rozważań nad współczesną, niezwykle aktualną problematyką bezpieczeństwa pacjenta w systemie ochrony zdrowia. 

 

Tekst: Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube