Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dzień Kultury Jakości Uczelni

18 maja br. odbyła się VI edycja konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”. Wydarzeniu patronował JM Rektor – prof. Mirosław Wielgoś. Tegoroczne spotkanie poświęcono dobrym praktykom i nowoczesnym rozwiązaniom w edukacji medycznej.

Konferencję otworzył prof. Marcin Wojnar – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, a także Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Zaproszenie organizatorów przyjęli m.in.: Dziekan I WL – prof. Paweł Włodarski, Dziekan Wydziału Lekarsko- Dentystycznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ oraz kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNOZ - dr hab. Joanna Gotlib, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WF - dr hab. Joanna Kolmas oraz Kanclerz – Małgorzata Rejnik.

Do Uczestników konferencji zwróciła się prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, która dziękując za zaproszenie udziału w spotkaniu, zauważyła, iż na stałe wpisało się ono w kalendarz wydarzeń akademickich na naszym Uniwersytecie. Stwierdziła, że konferencja jest potwierdzeniem wagi, jaką Władze Uczelni przywiązują do procesu dydaktycznego i jakości kształcenia. Wspomniała także, że priorytetowe, instytucjonalne podejście do wspomnianych kwestii przez nasz Uniwersytet wpisuje się w światowe trendy. Zwróciła także uwagę na specyfikę i trudności kształcenia w zawodach medycznych, gdyż ten rodzaj edukacji opiera się nie tylko na przekazaniu wiedzy, ale także na praktycznym przygotowaniu do zawodu i zapoznaniu studentów z treściami humanistycznymi.

Prof. Barbara Górnicka podziękowała wszystkim zaangażowanym w proces podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności zaś Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia i Zespołom Wydziałowym oraz pracownikom Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Pierwszą część wykładów rozpoczęło wystąpienie prof. Macieja Karolczaka, który opowiedział o sukcesie dydaktycznym innowacyjnego przedmiotu „kardiochirurgii wad wrodzonych”. Następnie, dr Daniel Śliż zwracając uwagę publiczności na zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, starał się odpowiedzieć na pytanie, czy studia medyczne przygotowują do wykonania zawodu. Tę część spotkania zamknęło wystąpienie prof. Joanny Matuszkiewicz-Rowińskiej dotyczące warsztatów z profesjonalizmu medycznego.

Drugą część konferencji otworzyła prezentacja lek. Agnieszki Dobrowolskiej-Redo dotycząca praktycznego nauczania umiejętności ginekologicznych, które stosują nauczyciele akademiccy z II Katedry Położnictwa i Ginekologii. O symulacji medycznej, jako środku dydaktycznym umożliwiającym standaryzację nauczania oraz doświadczeniach Uczelni w tym zakresie, opowiedział dr Marcin Kaczor z CSM WUM. Drugi blok wykładów zamknął dr hab. Grzegorz Basak, który pokazał jakich błędów unikać oraz jakie zasad stosować przygotowując prezentację. Istotność informacji, przemyślana struktura, uproszczenia oraz powtórzenia to jego zdaniem klucz do sukcesu.

Gościem specjalnym konferencji była lek. Agata Stalmach-Przygoda z Zakładu Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum UJ, która opowiedziała o doświadczeniach jej Uczelni w zakresie przygotowania i przeprowadza egzaminu OSCE (Obiektywnego Strukturalizowanego Egzaminu Klinicznego).

Kolejną prelegentką była dr Antonina Doroszewska, która podzieliła się wiedzą na temat możliwości, jakie daje współczesna edukacja medyczna. Trzecią część wykładów zakończyło wystąpienie zatytułowane „Wirtualna edukacja to rzeczywistość” przygotowane przez lek. Joannę Michalik, lek. Mateusza Strusia oraz mgr inż. Emanuela Tataja.

Konferencję zamknęła prezentacja dobrych praktyk dydaktycznych. Swoje pomysły na innowacyjne nauczanie zaprezentowali dr hab. Joanna Gotlib z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, dr Magdalena Woynarowska-Sołdan z Zakładu Zdrowia Publicznego oraz mgr Andrzej Ochal z Zakładu Rehabilitacji.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_6718.jpg
IMG_6724.jpg
IMG_6750.jpg
IMG_6819.jpg
IMG_6911.jpg
IMG_6975.jpg
IMG_6993.jpg
IMG_7040.jpg
IMG_7073.jpg
IMG_7100.jpg
IMG_7189.jpg
IMG_7229.jpg
IMG_7295.jpg
IMG_7325.jpg
IMG_7407.jpg
IMG_7428.jpg
IMG_7470.jpg
IMG_7529.jpg
IMG_7550.jpg
IMG_7595.jpg
IMG_7625.jpg
IMG_7629.jpg
IMG_7637.jpg
IMG_7709.jpg
IMG_7720.jpg
IMG_7771.jpg
IMG_7793.jpg
IMG_7820.jpg
IMG_7846.jpg
IMG_7868.jpg
IMG_7892.jpg
IMG_7914.jpg
IMG_7943.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter