Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomy dla doktorów i doktorów habilitowanych Wydziału Farmaceutycznego

18 września 2019 roku Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński wręczyli dyplomy nowym doktorom i doktorom habilitowanym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Na uroczystość odbywającą się w Sali im. prof. Jana Zaorskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym przybyli przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Barbara Górnicka, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Prodziekani pozostałych Wydziałów: prof. Rafał Krenke (I WL), prof. Michał Ciurzyński (WLD), prof. Katarzyna Koziak (WNoZ). Wydział Farmaceutyczny reprezentowali: Dziekan prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej prof. Grażyna Nowicka, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych dr hab. Joanna Kolmas, Prodziekan ds. Nauki dr hab. Marcin Sobczak, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju dr hab. Piotr Luliński, Kierownik Studium Doktoranckiego WF prof. Dorota Maciejewska. Przybyli również przedstawiciele władz administracyjnych Uczelni: Kanclerz mgr Małgorzata Rejnik oraz Kwestor mgr Jolanta Ilków.

Po przywitaniu przez Dziekana władz Uczelni, nowych doktorów i doktorów habilitowanych, członków Rady Wydziału, promotorów i promotorów pomocniczych rozpraw doktorskich prof. Piotr Wroczyński podkreślił, że od promocji prac doktorskich i habilitacyjnych w dużej mierze zależy poziom naukowy zarówno Wydziału, jak i Uczelni. Zauważył, że osiągnięcia naukowców są kluczem do podnoszenia rangi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jego pozycji w rankingach światowych.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś pogratulował bohaterom uroczystości uzyskania stopni naukowych w Wydziale mającym już ponad dziewięćdziesięcioletnią tradycję. Przypomniał, że Wydział ten jest drugim pod względem stażu wydziałem na naszej Uczelni, po Wydziale Lekarskim. Zwrócił uwagę, że w ciągu 93 lat działalności WF wypromował 620 doktorów nauk oraz 155 doktorów habilitowanych, a wśród jego wielu osiągnięć znajdują się m.in. te związane opracowaniem nowych leków, a także metod z zakresu syntezy i kontroli jakości leków, diagnostyki laboratoryjnej oraz biotechnologii.

Prof. Mirosław Wielgoś życzył nowym doktorom nauk szybkiego uzyskania kolejnych stopni naukowych. Natomiast zwracając się do doktorów habilitowanych podkreślił, że zdobycie tego stopnia naukowego wiąże się nie tylko z uzyskaniem wielu przywilejów, ale też z odpowiedzialnością za kształcenie młodych kadr. Dlatego też wszystkim promowanym złożył życzenia satysfakcji z własnego rozwoju naukowego oraz kreowania rozwoju innych osób.

Po złożeniu przyrzeczenia przez promowanych odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej wzbogacił się o 21 naukowców: 10 doktorów nauk farmaceutycznych (w tym 4 osoby z wyróżnieniem summa cum laude i 2 osoby z wyróżnieniem cum laude), 5 doktorów nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (w tym 2 osoby z wyróżnieniem summa cum laude), 4 doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych oraz 2 doktorów habilitowanych nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

W imieniu nowo promowanych głos zabrała dr hab. Monika Czerwińska. Składając podziękowania nauczycielom, mentorom oraz Radzie Wydziału Farmaceutycznego za przeprowadzenie postepowań w pracach doktorskich i habilitacyjnych, przytoczyła afrykańskie przysłowie „Samemu idzie się szybciej, ale razem można dojść dalej”.

Cezary Ksel
Biuro prasowe WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

Wręczenie dyplomów WF 01.jpg
Wręczenie dyplomów WF 02.jpg
Wręczenie dyplomów WF 03.jpg
Wręczenie dyplomów WF 04.jpg
Wręczenie dyplomów WF 05.jpg
Wręczenie dyplomów WF 06.jpg
Wręczenie dyplomów WF 07.jpg
Wręczenie dyplomów WF 08.jpg
Wręczenie dyplomów WF 09.jpg
Wręczenie dyplomów WF 10.jpg
Wręczenie dyplomów WF 11.jpg
Wręczenie dyplomów WF 12.jpg
Wręczenie dyplomów WF 13.jpg
Wręczenie dyplomów WF 14.jpg
Wręczenie dyplomów WF 15.jpg
Wręczenie dyplomów WF 16.jpg
Wręczenie dyplomów WF 17.jpg
Wręczenie dyplomów WF 18.jpg
Wręczenie dyplomów WF 19.jpg
Wręczenie dyplomów WF 20.jpg
Wręczenie dyplomów WF 21.jpg
Wręczenie dyplomów WF 22.jpg
Wręczenie dyplomów WF 23.jpg
Wręczenie dyplomów WF 24.jpg
Wręczenie dyplomów WF 25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter