Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

2 października 2019 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Na zaproszenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia wykład inauguracyjny „Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: założenia, zmiany i warunki sukcesu” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Woźnicki - Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.

Razem z całą społecznością akademicką naszej Uczelni, w tej najważniejszej uroczystości roku akademickiego, wzięli udział m.in.: minister Cezary Kochalski - doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Łukasz Szumowski - minister zdrowia, prof. Wojciech Maksymowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poseł Jarosław Krajewski – przedstawiciel Sejmu RP, Katarzyna Łęgiewicz – burmistrz dzielnicy Ochota, prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Aleksander Nawrat – Przewodniczący Rady Uczelni WUM oraz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także członkowie Rady: prof. Bolesław Samoliński, prof. Roman Smolarczyk, prof. Artur Mamcarz i mgr farmacji Natalia Bierezowicz.

Przybyli również rektorzy i prorektorzy stołecznych uczelni, w tym: prof. Marcin Pałys – Rektor UW, prof. Roman Cieślak - Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, prof. Maciej Rogalski - Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Andrzej Mastalerz - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ks. Prof. Stanisław Dziekoński -  Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Krzysztof Pawlina - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. prof. Bogusław Milerski - Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prof. Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Wojciech Wawrzyński - Prorektor ds. Rozwoju Ogólnych Politechniki Warszawskiej, prof. Marian Binka - Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Paweł Gromka - Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, prof. Kazimierz Przybysz - Prorektor ds. Dydaktycznych Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Paweł Gusnar - Prorektor ds. Kontaktów Zagranicznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Barbara Marcinkowska - Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, prof. Wojciech Zubala - Prorektor ds. Studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Aldona Drabik - Prorektor ds. Studenckich Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dr hab. Anna Serafińska - Prorektor ds. Rozwoju Kadry Naukowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, prof. Krzysztof Czupryński - Prorektor ds. Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, pułk. dr hab. Leszek Elak - Prorektor ds. Dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej,

Obok Władz Uczelni: prof. Barbary Górnickiej - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Jadwigi Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Wojciecha Braksatora - Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Piotra Małkowskiego - Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Lidii Rudnickiej - Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Senatu WUM i Rad Wydziałów z Dziekanami: prof. Marcinem Wojnarem – Dziekanem Wydziału Lekarskiego, prof. Piotrem Wroczyńskim – Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanną Gotlib – Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Elżbietą Mierzwińską – Nastalską – Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr. hab. Dariuszem Białoszewskim – Dziekanem Wydziału Medycznego, a także Rad Dyscyplin Naukowych z Przewodniczącymi: prof. Krzysztofem J. Filipiakiem – Rada Dyscypliny Nauk Medycznych, prof. Andrzejem Deptałą – Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, dr. hab. Marcinem Sobczakiem – Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych , przybyli Rektorzy naszej Alma Mater poprzednich kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Leszek Pączek i prof. Marek Krawczyk, a także mgr Małgorzata Kozłowska - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju WUM i dr n. med. Ewa Trzepla - Prezes Zarządu Centrum Medycznego WUM Sp. z o.o.
       
Szczególnie gorąco przywitani zostali seniorzy naszego Uniwersytetu: prof. Bibianna Mossakowska, prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Jerzy Jurkiewicz, prof. Longin Marianowski oraz prof. Janusz Komender.  

Przybyli przedstawiciele duchowieństwa: ks. Biskup Michał Janocha – Biskup Pomocniczy Warszawski, ks. Biskup Romuald Kamiński – Biskup Diecezji Warszawsko Praskiej, Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych; przedstawiciele Cerkwii Prawosławnej Św. Magdaleny – ks. Dr Doroteusz Sawicki i ks. Dr Andrzej Baczyński, a także: ks. Franciszek Urmański z  Kościoła Św. Anny i Ks. dr Kanonik Paweł Gwiazda – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej.        

Serdeczne słowa JM Rektor skierował również do Dyrektorów Szpitali Klinicznych oraz Szpitali Miejskich. Następnie Rektor prof. Mirosław Wielgoś poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci pracowników naszej Uczelni, którzy w ubiegłym roku akademickim odeszli na wieczny spoczynek.

W dalszej części uroczystości wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia, który mówił: "Mam nadzieję, że w nowym roku akademickim Uczelnia okrzepnie na tyle, że uda się w rozsądny sposób wprowadzić w życie wszystko to, co znalazło się w nowym statucie. Rozpoczną działanie nowe struktury, takie jak chociażby Rady Dyscyplin Naukowych czy Szkoła Doktorska. Swoją misję, związaną z dydaktyką, będą prowadziły wydziały – będzie ich obecnie w naszej Uczelni pięć – Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny i Wydział Medyczny. Jestem przekonany, że odnowione Kolegium Rektorskie, nowo powołani Przewodniczący Rad Dyscyplin i nowi Dziekani Wydziałów, zrobią wszystko co w ich mocy, aby Uczelnia funkcjonowała sprawnie, nowocześnie i bez zarzutu. Warszawski Uniwersytet Medyczny przebrnął z sukcesem przez ten trudny okres – udało się nam przygotować naprawdę dobry statut, jak również wszystkie niezbędne regulaminy – organizacyjny, zatrudniania, wynagradzania, rekrutacji, oceny pracowników i inne. Cieszę się, że są wśród nas ludzie, którzy potrafili zaangażować się w to, aby przygotowanie, opracowanie i uchwalenie tych wszystkich dokumentów było możliwe na czas. Teraz możemy przystąpić – już na spokojnie i bez presji czasowej – do prac nad ich udoskonalaniem i optymalizacją.”  
          
W swoim wystąpieniu prof. Wielgoś poruszył również kwestie federalizacji: "Utworzenie federacji UW-WUM to tak naprawdę duży krok do przodu, który nie tylko ma w perspektywie poprawić pozycjonowanie w świecie naszych uczelni, ale też zabezpieczy nas przed niebezpieczeństwami, które mogą być konsekwencją przyszłych ewaluacji naukowych. Większe szanse na bezpieczne funkcjonowanie i finansowanie na odpowiednim poziomie będą miały zapewne te uczelnie, które prowadzą lub będą prowadziły badania naukowe w wielu dyscyplinach, najlepiej w kilku dziedzinach. W tym aspekcie WUM i UW są względem siebie bardzo komplementarne – posiadają wszystko to, czego brakuje drugiej stronie. Pamiętajmy bowiem, że obecny kształt ich funkcjonowania został wytworzony przez podział wspólnej całości, którą teraz chcemy odtworzyć, ale – co jeszcze raz podkreślę – z zachowaniem tożsamości obu tworzących federację uniwersytetów. Proste zasady arytmetyki, logiki i statystyki pozwalają przypuszczać, że z silnego sojuszu najlepszej uczelni w Polsce z najlepszą polską uczelnią medyczną może narodzić się naprawdę potężny i jeszcze bardziej liczący się uniwersytet.”   Rektor zwrócił także uwagę na panująca aktualnie sytuację w kraju: Z niepokojem stwierdzam, że w ostatnim czasie dzieją się w świecie akademickim rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Obecna sytuacja w Polsce, atmosfera i styl prowadzenia debaty publicznej, których jesteśmy świadkami, powinny skłonić do głębokiej refleksji nas wszystkich. W środowisku polskich szkół wyższych, od stuleci stojącym na straży przestrzegania norm etycznych i prawnych, mają miejsce zdarzenia, które wymagają wyrażenia stanowczego sprzeciwu.   
                Uważam, że niezabranie głosu w sytuacji powtarzających się, bulwersujących, nawołujących do dyskryminacji innych osób wypowiedzi, które nie mają prawa padać z niczyich ust, a tym bardziej z ust członków społeczności akademickiej polskich uczelni, jest wyrażeniem milczącej zgody na podżeganie do nienawiści, niszczenie tolerancji dla wszelkich dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów życia.   
                Narastająca wśród społeczeństwa ksenofobia oraz powtarzające się przypadki dyskryminacji i przemocy budzą stanowczy sprzeciw władz i – jak mniemam – całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówimy nie: „językowi nienawiści” pogłębiającemu podziały w naszym społeczeństwie, narastającej agresji i przejawom wrogości, które mają miejsce. Jako Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czuję moralną potrzebę przywołania kwestii fundamentalnych, zarówno dla społeczności akademickiej WUM, środowiska szkół wyższych w Polsce, jak i dla całego naszego kraju. Każdy człowiek jest równy niezależnie od: narodowości, płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, religii lub wyznania, przekonań politycznych lub innych poglądów, przynależności do mniejszości narodowej, posiadanej własności, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub nie pozostających w sprzeczności z prawem preferencji seksualnych.  
                Warszawski Uniwersytet Medyczny kieruje się w swojej działalności ideami wolności, demokracji, postępu, tradycji uniwersyteckich i uniwersalnych wartości, a w szczególności poszanowaniem praw człowieka, tolerancją, dążeniem do prawdy, szacunkiem dla wiedzy, umiejętności i rzetelności, wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka oraz solidarnością ze słabszymi. Traktujemy wszystkich z szacunkiem i reagujemy na nieuczciwe i nieetyczne zachowania, których jesteśmy świadkami. Zachowując prawo do posiadania i obrony własnych poglądów, wartości i sympatii politycznych, nie narzucamy ich innym. Piastując funkcję Rektora Uczelni z ponad dwustuletnią tradycją, czuję wielką odpowiedzialność za całą społeczność akademicką i każdego jej Członka z osobna. Pragnę, by WUM nadal znakomicie się rozwijał, a warunkiem tego jest funkcjonowanie w nowoczesnym, otwartym, tolerancyjnym i demokratycznym społeczeństwie, którego Członkowie szanują się wzajemnie we wspólnym domu, jakim jest Polska.

Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia

Następnie List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał Minister o Cezary Kochalski – Doradca Prezydenta RP.

W dalszej części uroczystości do zebranych zwrócił się minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski - absolwent naszej Uczelni, który podziękował za wkład i zaangażowanie Rektorów obu Uczelni: prof. Mirosława Wielgosia i prof. Marcina Pałysa w pracę na rzecz federalizacji. Profesor Szumowski wyraził uznanie dla działalności naszego Uniwersytetu, osiągnieć naukowych i podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia pozostaje otwarte na głosy płynące ze środowiska medycznego.  

Inauguracja była także okazją do wręczenia Medalu im. Tytusa Chałubińskiego prof. Adamowi Jelonkowi – Honorowemu Prezesowi Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda za: „Ogromne serce, wsparcie i pomoc przy realizacji budowy Domu Ronalda McDonalda przy Dziecięcym Szpitalu Pediatrycznym UCK WUM”.         


Do Uczelni wpłynęły również liczne listy gratulacyjne.

List Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

List Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

List Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery

List Głównego Inspektora  Sanitarnego Jarosława Pinkasa

List Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego

List Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcina Gruchały

List Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr. hab. Marka Rockiego, prof. SGH

List Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Przemysława Jałowieckiego

List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa

List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka


Kolejną część uroczystości poświęcono immatrykulacji najlepszych studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprowadziła ją prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Po złożeniu ślubowania, studenci którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji zostali immatrykulowani przez Dziekanów odpowiednich Wydziałów: prof. Marcina Wojnara - Dziekana Wydziału Lekarskiego, dr. hab. Dariusza Białoszewskiego – Dziekana Wydziału Medycznego, prof. Elżbietę Mierzwińską-Nastalską - Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Piotra Wroczyńskiego - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joannę Gotlib – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.      

Ślubowanie przyjęto także od doktorantów, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają kształcenie w Szkole Doktorskiej. Prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii została zaproszona do przeprowadzenia immatrykulacji uczestników Szkoły Doktorskiej naszej Uczelni, którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji. Immatrykulacji doktorantów dokonał prof. Paweł Włodarski – Dyrektor Szkoły Doktorskiej.             

Do nowych studentów i doktorantów WUM zwrócili się przedstawiciele samorządów: Natalia Bierezowicz – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów WUM oraz Bartosz Godek – Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów WUM. Obydwoje mówili o wyzwaniach, z jakimi wiąże się studiowanie, ale też o możliwościach, jakie daje Warszawski Uniwersytet Medyczny.     

Wykład inauguracyjny pt. „Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: założenia, zmiany i warunki sukcesu” wygłosił prof. Jerzy Woźnicki.           

Po wypowiedzeniu przez Jego Magnificencję słów „Quod Felix, Faustum Fortunatumque sit!” oraz  trzykrotnym uderzeniu berłem rektorskim o blat stołu, rok akademicki 2019/2020 w naszej Uczelni został oficjalnie rozpoczęty.       

1 października w Kościele Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 w Warszawie została odprawiona Msza Święta inaugurująca rok akademicki.

 

 Kamilla Walczak
Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek (inauguracja), Tomasz Jędrzejewski (msza)
Dział Fotomedyczny WUM

Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [01].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [02].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [02-2].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [03].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [04].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [05].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [06].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [07].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [08].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [09].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [10].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [11].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [12].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [13].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [14].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [15].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [16].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [17].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [18].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [19].jpg
Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 [20].jpg
Msza inauguracyjna01.jpg
Msza inauguracyjna02.jpg
Msza inauguracyjna03.jpg
Msza inauguracyjna04.jpg
Msza inauguracyjna05.jpg
Msza inauguracyjna06.jpg
Msza inauguracyjna07.jpg
Msza inauguracyjna08.jpg
Msza inauguracyjna09.jpg
Msza inauguracyjna10.jpg
Msza inauguracyjna11.jpg
Msza inauguracyjna12.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter