Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarskiego

3 października 2019 r. w obecności Rektora prof. Mirosława Wielgosia i Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Marcina Wojnara dokonano immatrykulacji studentów I roku Wydziału Lekarskiego WUM. W roku akademickim 2019/2020 studia rozpoczęły 662 osoby na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim oraz 150 osób na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim.

W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy – prof. Jadwiga Turło i prof. Wojciech Braksator, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Medycznego dr hab. Dariusz Białoszewski. Władze administracyjne reprezentowały Kanclerz mgr Małgorzata Rejnik oraz Kwestor mgr Jolanta Ilków.

Gospodarz uroczystości Dziekan prof. Marcin Wojnar po przywitaniu władz przedstawił przybyłych prodziekanów Wydziału Lekarskiego: dr. hab. Daniela Młocickiego – Prodziekana ds. Studenckich I-II roku, dr. hab. Marka Postułę – Prodziekana ds. Studenckich English Division, prof. Małgorzatę Olszewską – Prodziekana ds. Studenckich III-IV roku oraz prof. Marcina Grabowskiego – Prodziekana ds. Integracji i Rozwoju. Wśród obecnych na uroczystości byli także kierownicy jednostek, w których odbywać się będą zajęcia dla studentów I roku, m.in.: prof. Bogdan Ciszek (Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej), prof. Jacek Malejczyk (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii), prof. Andrzej Kokoszka (II Klinika Psychiatryczna), prof. Leszek Szablewski (Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii), dr hab. Janusz Trzebicki (I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii), dr hab. Paweł Andruszkiewicz (II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii), dr Andrzej Cacko (Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny), a także dr Maciej Ganczar (Studium Języków Obcych), mgr Jerzy Chrzanowski (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu). Podczas spotkania obecny był również prof. Kazimierz Niemczyk – Kierownik Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi.

Zwracając się do studentów Dziekan prof. Marcin Wojnar powitał wszystkich przybyłych na uroczystość. Przypomniał im, że z chwilą złożenia ślubowania staną się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Lekarskiego, mogącego poszczycić się ponad 200-letnią historią oraz ugruntowaną renomą w kraju i na świecie. „W naszej Uczelni zdobędziecie wiedzę, elitarne wykształcenie i kompetencje lekarskie. Poznacie wspaniałych profesorów, swoich przewodników, nawiążecie nowe znajomości, które bardzo często przerodzą się w przyjaźnie na całe życie” – mówił prof. Marcin Wojnar. Zwrócił uwagę, że studia to nie tylko czas nauki, ale także okres takiego kształtowania osobowości, które pozwoli najlepiej przygotować się do przyszłej pracy i wyzwań stawianych przez współczesny świat.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś złożył gratulacje nowo przyjętym studentom, którzy podczas etapu rekrutacji musieli pokonać bardzo mocną i liczną konkurencję. Przypomniał, że stają się oni częścią społeczności jednego Wydziału Lekarskiego. Zauważył, że okres studiowania daje szansę rozwijania swoich poza medycznych zainteresowań, jednak nie należy zapominać o najważniejszym celu: systematycznej nauce i zdobywaniu wiedzy. Zwracając się do studentów English Division wyraził pewność, że – pomimo dystansu dzielącego ich od rodzinnego domu – Warszawski Uniwersytet Medyczny stanie się dla nich przyjaznym miejscem.

Po przemówieniach nastąpiło złożenie ślubowania przez studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku polskim, następnie przez studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim. Studenci studiów polskojęzycznych i studenci studiów angielskojęzycznych, którzy uzyskali najwyższa liczbę punktów podczas rekrutacji, oraz przedstawiciele 27 grup studenckich otrzymali z rąk Rektora i Dziekana przypinki Wydziału Lekarskiego.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Bogdan Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM.

Do swoich młodszych koleżanek i kolegów zwrócili się Piotr Nawrot – Przewodniczący Zarządu Samorządu Wydziału Lekarskiego oraz Elwira Bukowiecka – Przewodnicząca English Division Student Government. Na zakończenie Daniel Synowiec zachęcał nowo przyjętych na studia do włączenia się w działalność Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cezary Ksel

Biuro Prasowe

Zdjęcia Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny

Immatrykulacja WL 01.jpg
Immatrykulacja WL 02.jpg
Immatrykulacja WL 03.jpg
Immatrykulacja WL 04.jpg
Immatrykulacja WL 05.jpg
Immatrykulacja WL 06.jpg
Immatrykulacja WL 07.jpg
Immatrykulacja WL 08.jpg
Immatrykulacja WL 09.jpg
Immatrykulacja WL 10.jpg
Immatrykulacja WL 11.jpg
Immatrykulacja WL 12.jpg
Immatrykulacja WL 13.jpg
Immatrykulacja WL 14.jpg
Immatrykulacja WL 15.jpg
Immatrykulacja WL 16.jpg
Immatrykulacja WL 17.jpg
Immatrykulacja WL 18.jpg
Immatrykulacja WL 19.jpg
Immatrykulacja WL 20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter