Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

Spotkania brokerskie w ramach programu Horyzont 2020

9 stycznia 2017 r. w Zagrzebiu (Chorwacja) zostaną zorganizowane spotkania brokerskie poświęcone aktualnemu konkursowi w pierwszym wyzwaniu społecznym programu Horyzont 2020:

„Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.  Tematyka spotkania to medycyna personalizowana, zastosowanie technologii ICT w obszarze medycyny oraz zagadnienia zdrowia człowieka w wyzwaniu „Bezpieczeństwo żywności”.

Podczas wydarzenia można nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami lub koordynatorami projektów w H2020. W ramach spotkania będzie możliwość przedstawienia potencjału naukowego swojej jednostki lub pomysłu na projekt.

 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest tylko rejestracja, która zamyka się 5 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje na  https://www.b2match.eu/BEHealthZagreb

Ruszają kolejne nabory do programów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Od 15 listopada br. do 16 stycznia 2017 r. wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Do zdobycia jest łącznie 42 mln złotych. 

Szczegółowe informacje

Bezpłatne warsztaty Krajowego Punktu Kontaktowy PB UE

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na bezpłatne warsztaty o zakresie tematycznym:

- możliwości dla Naukowców i MŚP w Horyzoncie 2020,

- dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,

- kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe,

- elementy dobrego wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne na przykładzie priorytetu „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” – formularze administracyjne A oraz część merytoryczna wniosku B.

Warsztaty odbędą się 20 października  2016 r.  w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego przy ul. Krzywickiego 34a w godzinach od 10:00 do 15:00 w sali AB na III piętrze.

Ponieważ spotkanie będzie w formie warsztatów liczba miejsc ograniczona.

http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-abc-przygotowania-wniosku-do-horyzontu-2020-zdrowie

Nabór w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne tury naborów w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) MF EOG/NMF. Celem Funduszu jest rozwój partnerstwa oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. 

 • PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
  Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
 • PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
  Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi 

Wnioski mogą być składane przez:

 • (PL07) podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych
  • (PL13) stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego

 Alokacja na PL07: 1 004 180 PLN

Alokacja na PL13:    203 019 PLN

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji, jednak nie później niż do dnia 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia:

PL07 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_vi_nab%C3%B3r_2.pdf

PL13 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_pl13_v.pdf

 Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów WUM.

 

Konkurs POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 na dofinansowanie realizacji projektów, których celem jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Projekty powinny koncentrować się na dostosowaniu zasobów nauki do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Jako zasoby nauki, na potrzeby konkursu, należy traktować obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.

Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 65 000 000 PLN.

W konkursie minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EURO.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 30 września  2016 r. do 10 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie:

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/

Konkurs POWER 5.4 - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 na realizację projektów, które przewidujące szkolenia i kursy dla pracowników innych zawodów ważnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.

Projekty muszą przewidywać realizację szkoleń o tematyce medycznej opartej na Evidence Based Medicine, co potwierdzi, że wsparcie edukacyjne oparte będzie na twardych podstawach naukowych oraz, że odnosić się będzie wyłącznie do tematyki medycznej.

Programy poszczególnych szkoleń powinny być sformułowane w języku efektów kształcenia oraz przewidywać przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestników projektu.

W ramach konkursu o dofinansowanie na realizację projektów mogą ubiegać się instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych, które posiadają udokumentowane doświadczenie tj. przeprowadziły co najmniej 10 szkoleń w tematyce adekwatnej do konkursu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 3 różnych podmiotach oraz posiadają co najmniej 5 pozytywnych rekomendacji w zakresie szkoleń planowanych w projekcie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi ogółem 10 000 000,00 PLN, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może być niższa niż 500 000,00 PLN, ani przekroczyć 2 500 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Maksymalna kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 2 500,00 PLN.

Zaleca się, aby okres realizacji projektów złożonych w ramach konkursu nie był dłuższy niż 24 miesiące.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 3 października 2016 r. do 24 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/54-kompetencje-zawodowe-i-kwalifikacje-kadr-medycznych-2/

Jak zdobyć granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - spotkania informacyjne z transmisją on line

8 i 15 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

Spotkania będą także transmitowane on line.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.fnp.org.pl

Konkurs POIR, poddziałanie 4.1.4 – „Projekty aplikacyjne”

NCBiR ogłosiło konkurs nr 1/4.1.4/2016/POIR na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 3 października do 2 listopada 2016 r.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjów, w skład których wchodzą:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z 1 Rozporządzenie Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy

oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 200 000 000 PLN w tym:

1) 185 748 000 PLN – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie)

oraz

2) 14 252 000 PLN  – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN, natomiast maksymalna – 10 000 000 PLN.

Więcej o konkursie pod adresem:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/

Konkurs na granty dla młodych naukowców: ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła konkurs na granty dla młodych naukowców: ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG.

O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 400 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 18 października 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?event=przygotowanie-krok-po-kroku-wnioskow-na-erc...

NCBR ogłasza kolejny konkurs bilateralny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) 26 sierpnia br. ogłosiło drugi konkurs polsko-turecki. Alokacja w konkursie wynosi 5 mln zł.

Wnioski mogą być składane m.in. w następujących obszarach tematycznych:
3. Health and life sciences:
3.a Basic and clinical medicine
3.b Vaccination technologies
3.c Medicine (medication) technologies
3.d Biomaterials
3.e Biomedical technologies
3.f E-health
3.g Diagnostics

Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania znajdują się na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja...

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]