Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

Konkurs POWER, działanie 5.4 Programy profilaktyczne

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0003/16 na realizację projektów, które przewidują wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.

Konkurs jest realizowany w oparciu o Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (załącznik do Regulaminu)

W ramach konkursu realizowane będą projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

W celu zapewnienia wysokiej efektywności projektów testowych i innowacyjnych, ich realizacją (opracowaniem, wdrożeniem, monitoringiem efektów klinicznych i prowadzeniem działań edukacyjnych) powinny zająć się wysokospecjalistyczne jednostki o największym potencjale naukowym. Zdolność taką posiadają m.in. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne oraz instytuty badawcze, nadzorowane przez Ministra Zdrowia.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi ogółem 15 000 000,00 PLN, przy czym kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może być niższa niż 500 000,00 PLN, ani przekroczyć 2 500 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do dnia 17 lutego 2017 r.

Więcej informacji pod adresem http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-programy-profilaktyczne-1/

 

Otwarcie naboru wniosków w ramach programu TRANSCAN-2

Od dnia 2 grudnia 2016 r. otwarty jest nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

Nazwa konkursu:

Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer Temat konkursu: onkologia

Zakres konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

 1. Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history, anthropometrics (e.g., body mass index, waist circumference), and lifestyle related determinants (e.g., diet, physical exercise, environmental exposure and medication).
 2. Validation of multiparametric methods, using the combination of promising  biomarkers (genomic, proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early detection or progression of cancer.
 3. Improve clinical evidence of the minimally invasive methods.

 Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgium
 • Fund for Scientific Research (FNRS), Belgium, French speaking community
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • National Cancer Institute (INCa), France
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • General Secretariat for Research & Technology (GSRT), Greece
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Ministry of Health (MoH), Italy
 • Alliance Against Cancer (ACC), Italy
 • Lombardy Foundation for Biomedical Research (FRRB), Italy
 • State Education Development Agency (VIAA), Latvia
 • Dutch Cancer Society (DCS), Netherlands
 • Research Council of Norway (RCN), Norway
 • Norwegian Cancer Society (NCS), Norway
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • Ministry of Education Science and Sport (MIZS), Slovenia
 • Spanish Association Against Cancer Scientific Foundation (FCAECC), Spain
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • The Foundation for the support of the Applied Scientific Research and Technology in Asturias (FICYT), Spain
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Taiwan
 • Scientific and Technological Research Council (TUBITAK), Turkey

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Data otwarcia naboru wniosków: 2 grudnia 2016 r. Data zamknięcia naboru wniosków:  13 lutego 2017 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/transcan_2016

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2017 r.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 02.12.2016 r -  4.4892

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.transcanfp7.eu/calls/third-joint-transnational-call-jtc-2016.html

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-2/aktualnosci/art,4743,transcan-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-iii-konkursie-jtc2016.html

 

 

Informacja o konkursie Ministerstwa Zdrowia ( POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16)

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWER.05.01.00-IP.05-00-002/16 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne POWER, na projekty, które przewidują wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Wsparciem mogą być objęte projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Warunkiem udziału w konkursie jest zobowiązanie do podpisania minimum 60 umów dot. współpracy w ramach projektu z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z terenu, co najmniej 3 województw w zakresie działań profilaktycznych oraz przeszkolenia, co najmniej po dwie osoby (lekarzy lub pielęgniarek) z każdego podmiotu, z którymi podpisze ww. umowę współpracy w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia nowotworów głowy i szyi.

O dofinansowanie może starać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 • medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
 • szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na onkologiczne leczenie skojarzeniowe

Kwota środków na dofinansowanie projektów wynosi: 15 000 000,00 PLN.

Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN ani większa niż 2 500 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html

 

Nowe konkursy projektów NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że w dniu 14 listopada br. roku otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Celem konkursu jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/euronanomed-iii/aktualnosci/art,4664,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-era-net-euronanomed-iii-cofund.html

Na grudzień 2016 r planowane jest natomiast ogłoszenie wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA CoBioTech.

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie Programu: www.cobiotech.eu oraz w ogłoszeniu wstępnym na stronie http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eranet/era_cobiotech/era_cobiotech_pre_announcement.pdf


W styczniu 2017 r. NCBiR planuje ogłosić wspólny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy The EU Joint Programme -Neurodegenerative Disease Research JPND. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/jpnd/aktualnosci/art,4660,the-eu-joint-programme-neurodegenerative-disease-research-jpnd-informacja-o-planowanym-konkursie.html 

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zamieszczane na stronie NCBiR.

Wszelkich wyjaśnień udziela Projektów WUM (projekty@wum.edu.pl)

Spotkania brokerskie w ramach programu Horyzont 2020

9 stycznia 2017 r. w Zagrzebiu (Chorwacja) zostaną zorganizowane spotkania brokerskie poświęcone aktualnemu konkursowi w pierwszym wyzwaniu społecznym programu Horyzont 2020:

„Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.  Tematyka spotkania to medycyna personalizowana, zastosowanie technologii ICT w obszarze medycyny oraz zagadnienia zdrowia człowieka w wyzwaniu „Bezpieczeństwo żywności”.

Podczas wydarzenia można nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami lub koordynatorami projektów w H2020. W ramach spotkania będzie możliwość przedstawienia potencjału naukowego swojej jednostki lub pomysłu na projekt.

 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest tylko rejestracja, która zamyka się 5 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje na  https://www.b2match.eu/BEHealthZagreb

Ruszają kolejne nabory do programów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Od 15 listopada br. do 16 stycznia 2017 r. wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Do zdobycia jest łącznie 42 mln złotych. 

Szczegółowe informacje

ERA-NET EuroNanoMed III - planowane ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w listopadzie 2016 r. wspólny konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed III. Zakres konkursu będzie dotyczyć nanomedycyny, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary badawcze:

 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems.

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek.

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie Programu:http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017/

Bezpłatne warsztaty Krajowego Punktu Kontaktowy PB UE

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na bezpłatne warsztaty o zakresie tematycznym:

- możliwości dla Naukowców i MŚP w Horyzoncie 2020,

- dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,

- kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe,

- elementy dobrego wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne na przykładzie priorytetu „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” – formularze administracyjne A oraz część merytoryczna wniosku B.

Warsztaty odbędą się 20 października  2016 r.  w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego przy ul. Krzywickiego 34a w godzinach od 10:00 do 15:00 w sali AB na III piętrze.

Ponieważ spotkanie będzie w formie warsztatów liczba miejsc ograniczona.

http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-abc-przygotowania-wniosku-do-horyzontu-2020-zdrowie

Nabór w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne tury naborów w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) MF EOG/NMF. Celem Funduszu jest rozwój partnerstwa oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. 

 • PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
  Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
 • PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
  Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi 

Wnioski mogą być składane przez:

 • (PL07) podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych
  • (PL13) stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego

 Alokacja na PL07: 1 004 180 PLN

Alokacja na PL13:    203 019 PLN

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji, jednak nie później niż do dnia 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia:

PL07 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_vi_nab%C3%B3r_2.pdf

PL13 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_pl13_v.pdf

 Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów WUM.

 

Konkurs POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 na dofinansowanie realizacji projektów, których celem jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Projekty powinny koncentrować się na dostosowaniu zasobów nauki do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Jako zasoby nauki, na potrzeby konkursu, należy traktować obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.

Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 65 000 000 PLN.

W konkursie minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EURO.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 30 września  2016 r. do 10 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie:

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]