Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

V edycja konkursu w ramach Programu LIDER

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu piątego konkursu w ramach Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Termin naboru wniosków: od 2 stycznia 2014 r. do 3 marca 2014 r.

Program adresowany jest do osób, które:

 • do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
 • posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu (do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy), bądź ukończone studia II stopnia, 
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, 
 • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER, 
 • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, 
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie.

III Konkurs w ramach Patent Plus

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59).

Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”

Biuro Projektów informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

W ramach Działania 1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalności, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Termin zamknięcia konkursu 7 lutego 2014 roku.

Więcej informacji

Konkurs ERA-NET EuroNanoMed II: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Biuro Projektów informuje, iż 26 listopada 2013 r. został otwarty nabór wniosków w 5 międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Tematyka zgłaszanych projektów w ramach konkursu ERA-NET EuroNanoMed II: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Regenerative medicine,
Diagnostics,
Targeted delivery systems.
 
Termin nadsyłania wniosków: 4 marca 2014 r., godz. 17:00 (CET)

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie – system rejestracji wniosków zostanie otwarty w dniu 14 stycznia 2014 r.

Więcej informacji

Konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Biuro Projektów informuje o planowanym ogłoszeniu, w ostatnich dniach listopada br., wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine,
 • Diagnostics, 
 • Targeted delivery systems.

Konkurs NCBIR w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

28 października 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, który ma na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie:

 • wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie),
 • zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

 Więcej informacji o projekcie na stronie NCBIR

Szkolenia z projektu „STER dla B+R”

Rozpoczynają się kolejne szkolenia z projektu „STER dla B+R” realizowanego przez Akademie Morską w Gdyni wspólnie z ODTiK.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Szkolenia są bezpłatne.

 • „Aspekty finansowe oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczym” – Warszawa 18-19 listopada 2013 r.
 • „Zarządzanie projektem badawczym w pigułce” – Poznań 9-11 grudnia 2013 r.

Na każdym szkoleniu przewidziano 15 miejsc, a uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, catering i noclegi.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe.

Aby dokonać zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić i przesłać dokumenty rekrutacyjne.

Więcej informacji na stronie internetowej

Nabór projektów w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór projektów w trzech, niżej wymienionych konkursach:

OPUS 6 na projekty  badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Czytaj dalej »

16. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Biuro Projektów informuje o otwarciu 16. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.
 
Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET eu@aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. 

Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 września 2013 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27 września 2013 r., oraz w wersji papierowej 11 października 2013 r.

I etap M-ERA.NET Call 2013

Biuro Projektów informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. został otwarty konkurs w ramach projektu M-ERA.NET. Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Composite Technology
 • Design of New Interfaces, Surfaces and Coatings 
 • Integrated Computational Materials Engineering 
 • Materials for Health 
 • Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies

NCBR, jako członek konsorcjum M-ERA.NET, przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty badawcze  budżet w wysokości 1,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez M-ERA.NET.
 
Konkurs jest dwuetapowy.
W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez międzynarodowe konsorcjum poprzez system elektroniczny na stronie

Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. Do drugiego etapu dopuszczone zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 250% budżetu krajowego.

Termin zakończenia pierwszego etapu mija 30 października 2013 roku.                

Więcej informacji na stronie lub na stronie NCBiR

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter