Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

Zaproszenie do udziału w konkursie PGE EJ 1 Sp. z o.o. dla doktorantów i kadry naukowej

PGE EJ 1 ogłasza konkurs publikacji naukowych poświęconych szeroko rozumianej energetyce jądrowej i jej wpływowi na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Doktoranci i kadra naukowa może nadsyłać prace, które zostały opublikowane w latach 2010-2013. Prace oceniane będą przez interdyscyplinarną komisję powołaną przez PGE EJ 1, w kategorii

  • nauki ścisłe i techniczne
  • nauki społeczne
  • nauki medyczne

W skład jury konkursu wejdą przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz organizatora

Termin nadsyłania prac do 31 lipca 2013 r.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie konkursu

Projekt pt. „Weź kurs na wielokulturowość II”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość II” tozpoczyna rekrutację na drugą edycję 10-miesięcznego kursu trenera kompetencji międzykulturowych m.in. dla pracowników służb medycznych.

Kurs potrwa od września 2013 r. do czerwca 2014 r.. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie. Udział w Kursie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatora.

Termin zgłoszeń do 4 sierpnia 2013 r.

Szczegółowe informacje o Kursie oraz dokumenty rekrutacyjne

Pismo ogólne, regulamin i formularz rekrutacyjny

Konkurs na dofinansowanie programów rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie programów rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać wnioski o dofinansowanie ponadnarodowych programów współpracy międzynarodowej, obejmujących m.in.:

  • przygotowanie i realizację nowych kierunków dla studentów i doktorantów oraz zmodernizowanie programów kształcenia na istniejących już kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy,

Nabór wnisku do „Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Minister Zdrowia jako Operator „Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” ogłasza I nabór wniosków FWD w  trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie do dnia 30 listopada 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 01 66 (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl

więcej informacji

Projekt „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS”

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stworzyło projekt systemowy pn. „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS”, który będzie realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki. Do uczestnictwa w nim zaproszeni zostali pracownicy najbardziej innowacyjnych polskich uczelni oraz instytutów, prowadzących badania naukowe, którzy otrzymają możliwość staży w najbardziej innowacyjnych jednostkach badawczych na świecie.

W ramach projektu SIMS 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich instytucjach wyjedzie na około miesięczne staże zagraniczne do renomowanych uniwersytetów zarządzających dużą infrastrukturą badawczą lub firm i instytutów badawczych wysokich technologii. Dodatkowo stażyści wraz z 60 osobami wspierającymi dane projekty badawcze w zakresie finansów, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, będą mogły skorzystać z profesjonalnych usług doradczych i otrzymać wsparcie na zasadzie mentoringu i spersonalizowanych szkoleń na terenie Polski. 

Partnerami programu są m. in. ośrodki naukowo-badawcze, wchodzące w skład Towarzystwa im. Fraunhofera w Niemczech, a także Europejska Organizacja Badań Jądrowych – CERN, IBM, Philips, Intel oraz Samsung.

Rekrutacja do projektu SIMS trwa do 7 lipca 2013 roku.

Rejestracja na staże w jednostkach zagranicznych: www.projektsims.eu/intern/register

Więcej informacji o projekcie: www.projektsims.eu/pl

III konkurs w programie Innotech

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III i ostatni konkurs w programie Innotech, finansujący prace badawcze i ukierunkowane na opracowanie i implementacje innowacyjnych technologii, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Budżet konkursu przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora nowoczesnych technologii wynosi 135 mln zł.

Dofinansowanie otrzymają projekty, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, oraz prace ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.

Zadaniem programu Innotech jest zwiększenie udziału produktów wysokich technologii w strukturze przychodów przedsiębiorstw uczestniczących w programie, co przełoży się na stworzenie podstaw, szybszego niż obecnie, wzrostu udziału produktów wysokich technologii w PKB polskiej gospodarki.

Nabór wniosków potrwa do 30 lipca 2013 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.gov.pl/programy-krajowe/innotech/

II konkurs w ramach Programu Patent Plus

Biuro Projektów informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie do 19 lipca 2013 r.

Konkurs „Złoty Neuron”

Komisja Konkursowa „Złoty Neuron” przy Komitecie Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN wznawia przyznawanie tego wyróżnienia. Konkursem objęte będą pracę wykonane w kraju w latach 2011-2012, w dziedzinie szeroko pojętej biologii układu nerwowego, z uwzględnieniem różnych pięter organizacji układu nerwowego.

Termin nadsyłania prac – do 30 maja 2013 r.

więcej informacji

Aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców

Biuro Projektów informuje o aktualnie prowadzonych ofertach stypendialnych dla doktorantów i naukowców (według terminów aplikowania):

  • Europejskie granty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (doktor lub 4 lata doświadczenia); aplikacja do 14 sierpnia; w Europie oraz poza Europą
  • Niemcy – stypendia post-doc Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco

Pierwszy konkursu w ramach Programu INNOMED

Biuro Projektów informuje o naborze wniosków do Programu sektorowego INNOMED, który ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 8 lipca 2013 r. Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter