Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

Program Ludzie 7 PR – trwające konkursy

Biuro Projektów przypomina o trwających konkursach na indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców. Naukowcy posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą aplikować o następujące granty:

 • Marie Curie Intra-European Fellowships – granty wyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7.Programem Ramowym na okres od 12 do 24 miesięcy. Budżet konkursu to 134 mln €
 • Marie Curie International Outgoing Fellowships – granty wyjazdowe do kraju pozaeuropejskiego na okres od 12 do 24 miesięcy z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z 7PR. Budżet konkursu to 44,50 mln € 
 • Marie Curie International Incoming Fellowships – granty przyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7PR dla naukowców przebywających w kraju pozaeuropejskim. Budżet konkursu to 44,40 mln €.

Termin zamknięcia konkursów – 14 sierpnia 2013 roku, godz. 17.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji oraz możliwość aplikacji na stronach poświęconych konkursom

Wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy szwajcarskich w ramach programu SCOPES

Biuro Projektów uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy szwajcarskich w ramach programu SCOPES.

Finansowanie obejmuje 4 typy działań:

- granty konferencyjne
- granty badawcze
- granty przygotowawcze
- granty waloryzacyjne

Wkład własny nie jest wymagany, koordynatorem i wnioskodawcą przyszłych projektów musi być przedstawiciel strony szwajcarskiej.

Szczegóły

Wnioski o dofinansowanie działań w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)

Biuro Projektów uprzejmie przypomina o możliwości składania wniosków na dofinansowanie działań w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG.

Dofinansowanie obejmuje do 90% kwalifikowanych kosztów projektu.

Otwarte nabory dotyczą:

1. Współpracy instytucjonalnej – Projekty mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;
 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK);
 • konferencje, seminaria, publikacje.

Szczegóły

2. Rozwoju Polskich Uczelni – Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Rozwoju Polskich Uczelni – jedno- lub wielostronnych projektów, mających na celu opracowanie programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni wyższych.

Szczegóły

Projekt „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych”

Trwa nabór dokumentów do IV edycji staży w ramach projektu „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych” do 13 maja 2013 r.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego poprzez odbycie minimum 3-miesiecznego płatnego stażu w jednostce naukowej i opracowanie przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego możliwego do wdrożenia w przedsiębiorstwie oraz udział w minimum czterodniowej wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje

The Global Research Outreach Program (GRO) 2013

Biuro Projektów informuje, że The Samsung Advanced Institute of Technology zaprasza polskie jednostki naukowe, badawcze i uniwersyteckie do składania propozycji projektów badawczych w konkursie: The Global Research Outreach Program (GRO) 2013. SAIT jest centrum badawczym grupy kapitałowej firmy Samsung (lider - Samsung Electronics). Działa jako inkubator wysokich technologii, realizując następujące zadania:

• rozwój przodujących technologii dla nowych rynków,
• tworzenie nowych technologii sprzężonych,
• badania w zakresie zaawansowanych nanotechnologii,
• rozwój technologii  przełomowych w stosunku do obecnego stanu wiedzy. Czytaj dalej »

Nabór wniosków w otwartym konkursie w Programie PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Biuro Projektów informuje o rozpoczętym w dniu 15 marca br. naborze wniosków w otwartym konkursie w Programie PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanym z funduszy norweskich i EOG. Nabór będzie trwał do 31 maja 2013 r.

Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty:

 • poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń,
 • lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych,
 • profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.

[więcej szczegółów]

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące patogenów wywołujących choroby zakaźne – Infect-ERA

Biuro Projektów przypomina o trwającym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki wraz z programem Infect-Era na międzynarodowe projekty badawcze.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • The microbes’ environment and infection including metabolism of microbes, molecular mechanisms and strategies of their pathogenicity;
 • The host-microbe interaction, co-infection, microorganisms transmissibility and host susceptibility factors.

Z konkursu są wykluczone tematy dotyczące HIV/AIDS, malarii oraz gruźlicy.

Wnioski w wersji elektronicznej poprzez stronę: http://www.infect-era.eu/ można składać do:

 • 2 sierpnia 2013 r., 17:00h (CEST): pełna wersja (full proposal) – tylko wnioski zakwalifikowane  do II etapu oceny.

więcej szczegółów

Trwa VII edycja konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2013 r.

Biuro Projektów informuje, iż w ramach konkursu „Granty na granty” wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach m. in. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. 

Nabór ma charakter ciągły i trwa do 30 maja 2013 r.

Wnioski będą rozpatrywane w dwóch turach. Zgłoszenia, które wpłyną do 30 marca będą rozpatrywane w kwietniu. Wnioski, które zostaną złożone w kwietniu i maju zostaną ocenione w czerwcu.

Na finansowanie wniosków złożonych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 1,5 mln zł.

więcej szczegółów

I konkurs w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I konkursu w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Czytaj dalej »

Konkurs w Programie VENTURES

Do 15 kwietnia br. młodzi naukowcy, którzy chcą uzyskać środki na prowadzenie innowacyjnych badań, mogą składać wnioski w ogłoszonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ostatnim konkursie w programie VENTURES.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku dostępnego na stronie: www.fnp.org.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora programu VENTURES: tel. (22) 423 14 06, e-mail: fundusze@fnp.org.pl

więcej informacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter