Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

Projekt „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych”

Biuro Projektów informuje, iż trwa nabór dokumentów do III edycji staży w ramach projektu „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych”. Rejestracji na stronie oraz przekazania dokumentów w wersji papierowej opatrzonej podpisami zgodnie z par. 4 Regulaminu należy dokonać do dnia 25 lutego 2013 r. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 1 marca 2013 r., a kolejne najprawdopodobniej dopiero w listopadzie. Czytaj dalej »

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczyna 22 rok realizacji swojej misji. W ramach rozstrzyganych w 2013 roku konkursów planuje przeznaczyć na wsparcie nauki ponad 14,5 mln zł ze środków własnych i prawie 17 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Szczegółowa oferta programów znajduje się tutaj

Projekty: HOMING PLUS i POMOST

Biuro Projektów informuje o otwartych konkursach w ramach programu HOMING PLUS i POMOST (dziedziny Bio, Info, Techno). 

W programie HOMING PLUS finansowane są innowacyjne projekty realizowane przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Do składania wniosków w programie zapraszamy również młodych doktorów innych narodowości zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czeka subsydium badawcze w wysokości do 80 000 zł rocznie oraz stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie. Czytaj dalej »

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do trzeciej edycji programu „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naborze do trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization.

Do Programu mogą przystąpić pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki. Czytaj dalej »

Konkurs w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – Strategmed”

Biuro Projektów informuje o otwartym konkursie w ramach programu strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – Strategmed.

Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

1.    kardiologii i kardiochirurgii
2.    onkologii
3.    neurologii i zmysłach
4.    medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkursy w ramach programu Zdrowie Publiczne

Biuro Projektów informuje o otwartych konkursach w ramach programu Zdrowie Publiczne. Otwarte ogłoszenie obejmuje zarówno finansowanie niewielkich inicjatyw (konferencje, spotkania), jak i dużych projektów badawczych realizowanych przez konsorcja europejskie.

Szczegóły dotyczące wszystkich otwartych konkursów w ramach programu ZP znajdują się na stronie EAHC

Spotkanie otwierające projekt „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja ogólnouczelnianego projektu pod nazwą: „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W prace projektowe będą aktywnie włączani przedstawiciele całej społeczności akademickiej WUM: studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz interesariusze zewnętrzni Uczelni.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie otwierające projekt, z udziałem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. dr. hab. n. med. Marka Kulusa, które odbędzie się dnia 22 stycznia (wtorek) o godz. 14.00 w sali seminaryjnej 8 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63 (parter).

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Biuro Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia (tel. 22 57 20 518; e-mail: biurojakosci@wum.edu.pl).

TRNASVAC - Projekty Infrastruktury Badawczej typu I3 (Integrated Infrastructure Initiative)

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na Projekty Infrastruktury Badawczej TRANSVAC. W ramach Inicjatywy TRANSVAC można uzyskać wsparcie badań dotyczących wirusa krowianki. W projekcie zostanie nieodpłatnie udostępniona aparatura badawcza oraz możliwość pozyskiwania ekspertyz.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie

Nowy konkurs Programu Zdrowie

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu przez Komisję Europejską naboru wniosków w ramach II  Programu Zdrowie, który umożliwia uzyskanie dofinansowania na organizację w roku 2014 konferencji poświęconych celom określonym w Programie, czyli:

  • Wzrostowi bezpieczeństwa zdrowia obywateli
  • Promocji zdrowia 
  • Tworzenia i rozpowszechniania informacji i wiedzy z zakresu zdrowia

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 22 marca 2013 roku.

Więcej informacji o programie na stronie

Drugi konkurs w ramach ERA-NET NEURON II (JTC 2013)

Biuro Projektów informuje, iż 10 stycznia 2013 rozpoczęła się druga edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON II.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurobiologii. Temat konkursu brzmi: European Research Projects on Mental Disorders, a jego celem jest organizacja międzynarodowych projektów badawczych, podejmujących tematykę zaburzeń psychicznych.

Finansowane będą badania podstawowe, mające na celu zrozumienie podstawowych mechanizmów choroby, jak również badania kliniczne. Tematyka projektów może obejmować zaburzenia afektywne, związane ze stresem, zaburzenia lękowe, schizofrenie, urojenia, zaburzenia zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a także inne zaburzenia psychiczne. Badania związane z demencją nie będą finansowane w niniejszym konkursie. Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter