Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

EUREKA! DGP – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI

Edycja 2019

Tegoroczna, szósta edycja, potrwa do czerwca 2019 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2016 i 2017. Do udziału w konkursie Eureka! DGP zaprosiliśmy polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną z następującymi dziedzinami:

 • informatyka
 • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne
 • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne

Idea

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureaci

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Nagroda wręczana jest podczas uroczystego spotkania w czerwcu.

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie:

http://eureka.dziennik.pl/?icwcv=15

 

Kontakt:

 • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)

JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu z zakresu oporności na antybiotyki

Na grudzień 2018 r. zapowiedziano otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

Oporność na antybiotyki (AMR) stała się jednym z głównych światowych wyzwań w zakresie zdrowia i rozwoju w XXI wieku. Zagrożenie związane z antybiotykoopornością jest powiązane ze słabo rozwiniętymi systemami ochrony zdrowia ludzi i zwierząt; zróżnicowaniem sposobów produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności; bezpieczeństwem żywnościowym; wyzwaniami związanymi z wodą, higieną i warunkami sanitarnymi; oraz z globalnym przepływem osób i towarów.

W odpowiedzi na te wyzwania, JPI AMR ogłosi konkurs na innowacyjne projekty badawcze w zakresie nowych lub ulepszonych strategii diagnostyki i nadzoru oraz narzędzi, technologii i metod, które mogą być wykorzystane do pomocy w diagnozowaniu zakażeń AMR w warunkach klinicznych i weterynaryjnych lub w procesach nadzoru i wykrywania oporności na antybiotyki u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Szanse na finansowanie będą miały zwłaszcza projekty uwzględniające możliwość zastosowania opisanych strategii i narzędzi na obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe, np. w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce. Projekty powinny stosować podejście One Health, tam gdzie jest to istotne. Prognozowany budżet całego konkursu wynosi ok. 20 milionów euro.

Wzorem lat ubiegłych nabór wniosków będzie dwuetapowy – termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) to luty 2019 r.; wnioski pełne (full proposal) należy składać do czerwca 2018 r.

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie JPI AMR

https://www.jpiamr.eu/coming-soon-call-for-diagnostics-and-surveillance-africa-and-asia/

 

Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 Euro.

 

Kontakt:

 • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)

 

„Kurs na MOOC” - konkurs dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC” dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu”. 

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

 • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia  na studiach I lub II stopnia;
 • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego  nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące.  

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 10 000 000,00 PLN.

w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 9 700 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:

 • językowe;
 • informatyczne;
 • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów;
 • komunikacyjne;
 • w zakresie przedsiębiorczości

 Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane:

od dnia 30 listopada 2018 r. (godz. 08:15)  do dnia 25 stycznia 2019 r. (godz. 14:00)

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie: za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA1

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/

Kontakt:

 • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)

 

2. konkursu ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 2. konkursu ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies). W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. Czytaj dalej »

Zaprojektuj swoją naukową karierę! Program im. Iwanowskiej ogłoszony

Jeśli jesteś doktorantem i chcesz sięgnąć gwiazd, NAWA przygotowała coś dla Ciebie. W nowym Programie im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej zapraszamy doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach projektu doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie, a co ważne, w wyjeździe mogą towarzyszyć im małżonkowie oraz dzieci czy w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich, zrealizować etap programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2019 r. Patronką nowego programu wyjazdowego dla doktorantów nie bez powodu jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prof. Iwanowska była założycielką Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwszą kobietą w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Tak zasłużona w astronomii patronka pomoże stypendystom sięgać gwiazd w realizacji naukowych marzeń.  Czytaj dalej »

STER

Cel Programu

Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje.

Celami szczegółowymi Programu są:

 • wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce,
 • zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy,
 • pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej.

International Alumni

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje najwyżej ocenione projekty dotyczące w szczególności: wypracowania modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami polskich uczelni i jednostek naukowych, budowania długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami oraz kreowania wizerunku polskich instytucji na rynkach międzynarodowych, dzięki współpracy z zagranicznymi absolwentami.

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować:

1) uczelnie,

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

3) instytuty badawcze,

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające w Polsce.

W przypadku projektów partnerskich wszystkie instytucje wchodzące w skład partnerstwa muszą należeć do ww. kategorii.

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje znajdują po linkiem: 

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace/55-international-alumni

Osoba do kontaktu:

Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. +48 22 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł. 

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Stypendyści  wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację.

Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt.

Wnioski przyjmowane są na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie  od 1 października do 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało  wpisane na listę stypendiów naukowych.

Osoba do kontaktu:

Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pt.: „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”

10 września 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczą dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przyjęło do dofinansowania projekt pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów.

Projekt będzie realizowany przez Beneficjenta – Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w planowanym terminie od: 2018-06-01 do 2023-12-31. Wartość przyznanego dofinansowania projektu wynosi 51 388 888,99 PLN.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter