Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Formularze i druki Działu Kadr i Płac


SPRAWY KADROWE

Ocena nauczyciela akademickiego

Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta
[wersja w pliku PDF]

Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku dydaktycznym w Studium Języków Obcych 
[wersja w pliku PDF]

Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku dydaktycznym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
[wersja w pliku PDF]

 

Nawiązanie stosunku pracy

Instrukcja w sprawie zasad zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
[wersja pliku w PDF]

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy
[wersja pliku w PDF]

Wzory zakresów czynności

Zasady udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego
[wersja w pliku PDF]

Zasady wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
[pobierz PDF]

  • Załącznik 1 do Zasad wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
    [ wersja w pliku PDF ]

Zasady powiadamiania przez nauczycieli akademickich o prowadzeniu działalności gospodarczej [pobierz PDF]

  • Załącznik 2 do Zasad powiadamiania przez nauczycieli akademickich o prowadzeniu działalności gospodarczej
    [ wersja w pliku PDF ]

Oświadczenie rodzica lub opiekuna

[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Oświadczenia pracownika pobierającego emeryturę lub rentę

[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Oświadczenie pracownika o niepozostawaniu w związku pokrewieństwa 

[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (w myśl Zarządzenia Rektora nr 47/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.)
[pobierz pdf]

  • Załącznik do Zarządzenia nr 47/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Regulamin Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
    [pobierz pdf]
    • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika
      [pobierz pdf]
    • Załącznik nr 2 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego
      [pobierz pdf]
    • Załącznik nr 3 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego
      [pobierz pdf]
    • Załącznik nr 4 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi
      [pobierz pdf]

Formularz umowy o wypłatę stypendium doktorskiego

[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

SPRAWY PŁACOWE

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P PLUS, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r.

[ pobierz spakowane pliki (ZIP)

Formularze PIT

  • PIT-2: Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
    [ pobierz plik PDF ]

Wynagrodzenia za promotorstwo i recenzje:

  • Informacja o wysokości wynagrodzenia przysługującego promotorowi oraz wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - stawki obowiązujące od 01.01.2014 r.
    [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  • Informacja o wysokości wynagrodzenia przysługującego promotorowi oraz wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - stawki obowiązujące od 01.01.2015 r.
    [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Składki emerytalne i rentowe

  • Oświadczenie o przekroczeniu kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na rok 2017
    [ pobierz plik RTF ] [ pobierz plik PDF ]

Umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki

Porozumienie do umowy o zlecenia
 [pobierz plik RTF] [pobierz plik PDF]

Instrukcja określająca sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM

(załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r.)

[pobierz PDF]

  • Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL
    (załącznik nr 1 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM)

          [pobierz RTF] [pobierz PDF]

  • Oświadczenie dotyczące danych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego/ZUS/ z tytułu umowy zlecenia  (załącznik nr 2 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM)

    [pobierz RTF] [pobierz PDF]
  • Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla osób nie zamieszkujących na stałe w Polsce
    (załącznik nr 3 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM)

           [pobierz RTF] [pobierz PDF]

  • Wzór rejestru umów cywilnoprawnych i rachunków
    (załącznik nr 4 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM)
            

    [pobierz RTF]

Uchwała nr 1/99 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 18 stycznia 1999 r. dotycząca stosowania praw autorskich

Uchwała nr 18/2008 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 17 marca 2008 r. dotycząca stosowania praw autorskich

Wniosek o ustalenie wynagrodzenia przysługującego z tytułu praw autorskich

  • Wniosek o ustalenie wynagrodzenia przysługującego z tytułu praw autorskich
    [pobierz plik PDF]

  • Arkusz ewidencyjny prac naukowo-badawczych stanowiących przedmiot prawa autorskiego wykonywanych w ramach stosunku pracy (załącznik nr 1 do uchwały nr 1/1999)
    [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Wnioski o wypłatę wynagrodzeń dodatkowych

Oświadczenie podatnika

[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Program ubezpieczeń dobrowolnych dla pracowników/ współpracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Komunikatu o minimalnej stawce godzinowej w 2017r.

 

SPRAWY SOCJALNE


    [ kontakty ] [ redakcja serwisu ]