Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Regulaminy


Regulaminy dotyczące studiów, studentów i kandydatów

 • Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 54/2019 Senatu WUM) - obowiązujący od 1 października 2019 r.
  [pobierz PDF]

                 - uchwała nr 54/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawski
                 [pobierz PDF]

             

 • Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 48/2018 Senatu WUM)
  [pobierz PDF]
            
               - uchwała nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawski
                 [Poierz PDF]

  - załącznik nr 1 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na I Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF

  - załącznik nr 2 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na II Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF

  - załącznik nr 3 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym)
  [pobierz PDF]

  - załącznik nr 4 (Regulamin Indywidualnego Program Studiów (IPS) na Wydziale Nauki o Zdrowiu)
  [pobierz PDF

  - załącznik nr 5 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na Wydziale Farmaceutycznym)
  [pobierz PDF

   - załącznik nr 6 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na I Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF]

  - załącznik nr 7 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na II Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF]

  - załącznik nr 8 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym)
  [pobierz PDF]

  - załącznik nr 9 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Nauki o Zdrowiu)
  [pobierz PDF]

  - załącznik nr 10 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Farmaceutycznym)
  [pobierz PDF]

  - załącznik nr 11 (Procedura oceniania studentów)
  [pobierz PDF]

                - załacznik nr 1 (Regulamin Egzaminów Pisemnych)
                  [pobierz PDF]

                - załącznik nr 2 (Regulamin Egzaminów Testowych)
                  [pobierz PDF]

                - załącznik nr 3 (Regulamin Egzaminów Elektronicznych)
                  [pobierz PDF]

                - załącznik nr 4 (Regulamin Egzaminów Ustnych)
                 [pobierz PDF

                - załącznik nr 5 (Regulamin Egzaminów Praktycznych)
                 [pobierz PDF]

  -  załącznik nr 12 do Regulaminu Studiów Warszawskiego
  [pobierz PDF]

 • Regulamin Wydziałowych Studiów Doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
  [pobierz PDF
 • Regulamin studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz PDF] 

 - załącznik nr 1 – Wzór rocznego sprawozdania kierownika studiów podyplomowych
[pobierz PDF]  

 • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF]  
 • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF
 • Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF]  

Wzory wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

·         Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studenta/doktoranta
[pobierz PDF] [pobierz RTF 

·         Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów/doktorantów
[pobierz PDF] [pobierz RTF]  

·         Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
[pobierz PDF[pobierz RTF

·         Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
[pobierz PDF] [pobierz RTF]  

·         Wniosek o przyznanie zapomogi dla studenta/doktoranta
[pobierz PDF] [pobierz RTF]  

·         Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów podlegających opodatkowaniu
[pobierz PDF] [ pobierz RTF 

·         Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów niepodlegających opodatkowaniu
[pobierz PDF] [pobierz RTF ] 

·         Oświadczenie o miejscu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 
[pobierz PDF] [pobierz RTF] 

·         Oświadczenie o źródle uzyskanego dochodu
[pobierz PDF] [pobierz RTF] 

·         Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
[pobierz plik PDF] [pobierz RTF

·         Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu tj. z działalności rolniczej oraz innych dochodów
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·         Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·         Oświadczenie studenta o ukończeniu studiów
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·         Oświadczenie doktoranta o ukończeniu studiów doktoranckich
[pobierz PDF] [pobierz RTF] 

·         Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·         Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta dla studenta cudzoziemca
[pobierz PDF] [pobierz RTF]  

·         Oświadczenie na wakacje dla stypendystów RP spoza Europy - cudzoziemcy stypendyści RP
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·      Oświadczenie studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
[pobierz PDF] [pobierz RTF]

·      Oświadczenie członka rodziny studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
[pobierz PDF] [pobierz RTF]

·     Oświadczenie przedstawiciela ustawowego członka rodziny studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
[pobierz PDF] [pobierz RTF]

 • Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF 
 • Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
  [pobierz PDF

 ·         załącznik nr 1 (Wniosek o przyznanie dofinansowania)
[pobierz PDF

 ·         załącznik nr 2 (Karta realizacji zadań)
[pobierz pdf]

 


Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych

 • Regulamin Organizacyjny WUM 
  (wprowadzony zarządzeniem nr 89/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 12 lipca 2019 r.)

[pobierz PDF

·         Załącznik 1 do regulaminu – schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF] 

·         Załącznik 2 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi
[pobierz PDF]

·         Załącznik 3 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Studenckich
i Kształcenia
[pobierz PDF]

·         Załącznik 4 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii
[pobierz PDF]

·         Załącznik 4a do regulaminu – schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej
[pobierz PDF]

·         Załącznik 5 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych
[pobierz PDF]

·     Załącznik 6 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
[pobierz PDF]

·     Załącznik 7 do regulaminu - wykaz jednostek podprządkowanych Dziekanom i pozostałych jednostek wraz z danymi teleadresowymi
[pobierz PDF]

·     Załącznik 8 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kanclerzowi
[pobierz PDF]

·     Załącznik 9 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kwestorowi
[pobierz PDF]

 • Regulamin pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF

      Załącznik 1 – Równe traktowanie w zatrudnieniu
[pobierz pdf]

         Załącznik 2 – Przeciwdziałanie mobbingowi
[pobierz pdf]

Załącznik 3 – Terminarz wypłat wynagrodzeń
[pobierz pdf]

                                     Załącznik 4 – System czasu pracy
                                     [pobierz pdf]

 

 • Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz PDF ]

              • załącznik nr 1
               (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)  
               [pobierz PDF]

              • załącznik nr 2
              (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: 
               badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)
               [pobierz PDF]

              • załącznik nr 3
              (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego i zadaniowego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze)
              [pobierz PDF]

              • załącznik nr 4
              (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych,  bibliotecznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi)
              [pobierz PDF]

             • załącznik nr 5
             (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych sportowych organizowanych   przez Akademicki Związek Sportowy)
              [pobierz PDF]

             • załącznik nr 6
              (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach angielskojęzycznych)
               [pobierz PDF]

             • załącznik nr 7
              (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach niestacjonarnych (dawniej zaocznych)
              [pobierz PDF]

            • załącznik nr 8
             (Stawki wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje oraz prace w komisjach habilitacyjnych)
              [pobierz PDF]

            • załącznik nr 9
              (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego)
              [pobierz PDF]

            · załącznik nr 10
             (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na kursach i szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
             Premed College oraz Preparatory School oraz za przeprowadzenie egzaminów językowych do specjalizacji)
              [pobierz PDF]

            • załącznik nr 11
             (Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne niewliczane do pensum)
              [pobierz PDF] [pobierz XLS]

            • załącznik nr 12
              (Wniosek o przyznanie premii z działalności usługowej)
              [pobierz PDF] [pobierz XLS]

            • załącznik nr 13
              (Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego)
              [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 

 • Regulamin świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF

·         Załącznik 1 – Tabela dofinansowania na rok 2019 dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci

[pobierz PDF]  

·         Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek

[pobierz PDF] [pobierz XLS

·         Załącznik 3 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny

[pobierz PDF] [pobierz RTF]

·         Załącznik 4 – Wniosek o refundację wykupionego skierowania na zimowisko, wczasy, kolonie, obóz dla dziecka

[pobierz PDF] [pobierz XLS ]

·         Załącznik 5 – Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

[pobierz PDF] [pobierz RTF]

·         Załącznik 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej

[pobierz PDF] [pobierz XLS ]

·         Załącznik 7 – Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

[pobierz PDF] [pobierz RTF]

·         Załącznik 8 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za żłobek/przedszkole

[pobierz PDF] [pobierz RTF]

 • Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
  [pobierz PDF
 • Polityka rekrutacji pracowników WUM
  [pobierz PDF
 • Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska mianowanych nauczycieli akademickich, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych uczelni
  [pobierz PDF
 • Dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli 
  [pobierz PDF
 • Zasady przyznawania okularów korygujących pracownikom WUM
  [pobierz PDF]  
 • Regulamin konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF 
 • Regulamin konkursów na stanowiska kierowników i ordynatorów-kierowników jednostek organizacyjnych I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF] 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 

[pobierz PDF

 • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 

[pobierz PDF

 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów doktorskich 

[pobierz PDF

 • Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
  [pobierz PDF]  
 • Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz PDF] 

·         Załącznik 1 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika)
[pobierz PDF

·         Załącznik 2 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego)
[pobierz PDF]

·         Załącznik 3 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego)
[pobierz PDF]  

·         Załącznik nr 4 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi)
[pobierz PDF

 


Regulaminy dotyczące zamówień publicznych

Inne dokumenty powiązane z powyższymi regulaminami:

 • Regulamin udzielania zamówień publicznych bez zastosowania przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ wersja w pliku PDF ] 

 • Oświadczenie składane na podstawie  Paragrafu I ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych. 
  [Pobierz plik PDF][Pobierz plik RTF]

 • Oświadczenie składane na podstawie Paragrafu I ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących ze środków unijnych.
  [Pobierz plik PDF] [Pobierz plik RTF]

Regulamin dotyczący projektów

Jednolity tekst Regulaminu realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (uwzględniający zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 77/2010 Rektora WUM z dnia 2.09.2010 r.; zarządzeniem nr 31/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r., zarządzeniem nr 3/2014 Rektora WUM z dnia 23.01.2014 r., zarządzeniem nr 34/2015 Rektora WUM z dnia 12.05.2015 r. oraz zarządzeniem nr 50/2018 Rektora WUM z dnia 29.05.2018 r.) oraz zarządzeniem nr 86/2018 Rektora WUM z dnia 10.08.2018 r
wersja w pliku PDF ]

 • - załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Inicjatywa projektowa”)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

  - załącznik nr 1a do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Źródła finansowania kosztów w projektach”)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

  - załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zarządzenie Rektora w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu")
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

   - załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Metryka projektu”)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

   - załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Struktura konta pozabilansowego, budżet, ankieta VAT)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

   - załącznik nr 5 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Instrukcja realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach projektów)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

   - załącznik nr 6 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
  [pobierz PDF]

   - załącznik nr 7 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu”)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

   - załącznik nr 8 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta pracy”)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

   - załącznik 9 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Godzinowe stawki wynagrodzenia uzupełniającego)
  [pobierz PDF - 195 KB] [pobierz RTF- 136 KB]

   - załącznik 10 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego za pracę przy realizacji projektu”)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

   - załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego za pracę przy realizacji projektu”)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

   - załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego/dodatku specjalnego”)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

   - załącznik nr 13 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta zamknięcia projektu”)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

   - załącznik nr 14 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta monitoringu trwałości projektu”)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]


Inne regulaminy

 • Regulamin wyborów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ wersja w pliku PDF ]

 • Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz plik PDF ]
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter