Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały Senatu z 2007 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl


 

Uchwała nr 72 z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stopnia referencyjności jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 71 z dnia 10 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 70 z dnia 10 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 69 z dnia 10 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 68 z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia Prowizorium Budżetu Zadaniowego Akademii Medycznej na rok 2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 67 z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Uczelnię nieruchomości przy ul. Ciołka 27 w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 66 z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Akademii Medycznej w Warszawie za 2007 rok.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 65 z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie utworzenia w strukturze organizacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie Ogólnouczelnianego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 64 z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 63 z dnia 10 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 62 z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008/2012
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 61 z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie utworzenia periodyku w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 60 z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:

 • załącznik – program stacjonarnych studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 59 z dnia 19 listopada 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 58 z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie utworzenia Poradni Przeciwzakrzepowej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 57 z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie likwidacji Poradni Neurologicznej i Poradni Laryngologicznej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 56 z dnia 19 listopada 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 55 z dnia 19 listopada 2007 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 54 z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


 

Uchwała nr 53 z dnia 29 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2008/2009 w Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 52 z dnia 29 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie, ul. Banacha 1a.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 51 z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie nadania sali wykładowej w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej imienia Profesora Ireneusza Roszkowskiego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 50 z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia w Akademii Medycznej w Warszawie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 49 z dnia 8 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 48 z dnia 8 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności: za studia niestacjonarne, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim, za prowadzenie kursów dokształcających
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 47 z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego na lata 2007-2010 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Biblioteczno-Informacyjne”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 46 z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • załącznik 1 – plan rzeczowo-finansowy na 2007 rok
  (uwaga: załącznik został zmieniony uchwałą Senatu AM nr 70 z dnia 10 grudnia 2007 r.)
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik XLS ] [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 45 z dnia 8 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007
Uwaga: uchwała została zmieniona:
» uchwałą Senatu AM nr 54/2007 z dnia 29 października 2007 r.

[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • załącznik 1 – rachunek zysków i strat
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 2 – fundusz wynagrodzeń osobowych i zatrudnienie, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 3 – wynagrodzenia bezosobowe, działalność podstawowa, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 4 – koszty, przychody działalności naukowo-badawczej, usług badawczo medycznych oraz współpracy z zagranicą, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 5 – fundusze wydziałowe, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 6 – fundusze centralne, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 7 – fundusze Oddziału Nauczania w Języku Angielskim, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 8 – wydatki na rzecz studentów, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 9 – remonty, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 10 – inwestycje budowlane, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 10a – Inwestycje budowlane, zapewnienie środków na 2008 rok, wykaz zadań przewidzianych do sfinansowania w roku 2008, których rozpoczęcie przewiduje się w roku 2007
  [ pobierz plik XLS ]

 • załącznik 11 – zakupy inwestycyjne, plan na 2007 rok
  [ pobierz plik XLS ]


 

Uchwała nr 44 z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata Akademii Medycznej w Warszawie do Państwowej Komisji Akredytacyjnej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 43 z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Sprawozdania Rektora Akademii Medycznej z działalności Akademii za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 42 z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie rozbudowy bazy lokalowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń Wielonarządowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 41 z dnia 30 lipca 2007 r.
zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych z zakresu „Prowadzenia Działalności Gospodarczej w Opiece Zdrowotnej”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


 

Uchwała nr 40 z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 39 z dnia 30 lipca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności: za studia niestacjonarne, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim, za prowadzenie kursów dokształcających.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • załącznik 1 – załącznik nr 7 do uchwały nr 26/2007: zasady wykazywania polskiego pochodzenia przez osoby ubiegające się o uzyskanie 30-procentowego upustu czesnego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 38 z dnia 30 lipca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Uchwała nr 37 z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie poparcia stanowiska Rady Ordynatorów – Kierowników Klinik, dotyczącego przyszłości Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń Wielonarządowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 36 z dnia 25 czerwca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 35 z dnia 25 czerwca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących komisji senackich.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 34 z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie czasopisma „Filozoficzne i Humanistyczne Podstawy Medycyny”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 33 z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Klinicznemu im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 32 z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007.
Uwaga: uchwała została zmieniona:
» uchwałą Senatu AM nr 38/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.
» uchwałą Senatu AM nr 45/2007 z dnia 8 października 2007 r.
» uchwałą Senatu AM nr 54/2007 z dnia 29 października 2007 r.

» uchwałą Senatu AM nr 71/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Uchwała nr 31 z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji podwyżek oraz wyrównań płac w poszczególnych grupach pracowniczych w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 30 z dnia 28 maja 2007 r.
Uwaga: uchwała została zmieniona uchwałą nr 53/2007 z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2008/2009 w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Uchwała nr 29 z dnia 28 maja 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 28 z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia w Akademii Medycznej w Warszawie zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik 1 – Zasady udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 1 do Zasad – Zawiadomienie o podjętym dodatkowym zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 27 z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za prowadzenie studiów odbywanych w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:

 • Załącznik 1 – zasady wykazywania polskiego pochodzenia przez osoby ubiegające się o uzyskanie 30-procentowego upustu czesnego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Uchwała nr 26 z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności za studia niestacjonarne, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim, za prowadzenie kursów dokształcających.

» zmieniona uchwałą Senatu AM nr 39/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.

[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Uchwała nr 25 z dnia 21 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozpatrywania wniosków o nagrody dydaktyczne przyznawane przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


 

Uchwała nr 24 z dnia 21 maja 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 23 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Akademią Medyczną w Warszawie a Wojskowym Instytutem Medycznym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 22 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik do uchwały:


 

Uchwała nr 21 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych Akademii Medycznej w Warszawie dla Koordynatorów Przeszczepiania Narządów.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


 

Uchwała nr 20 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia recenzji wydanej przez Pana Profesora Jerzego Kiwerskiego – Kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie o dorobku naukowym prof. dra hab. Andrzeja Seyfrieda.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 19 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie, ul. Lindleya 4. [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 18 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.
Uwaga: uchwała uchylona uchwałą nr 55/2007 z dnia 19 listopada 2007 r.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 17 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 16 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 15 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 14 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 13 z dnia 5 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 12 z dnia 5 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik do uchwały:


 

Uchwała nr 11 z dnia 5 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Akademii Medycznej nauczycielom akademickim za osiągnięcia naukowe.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik do uchwały:


 

Uchwała nr 10 z dnia 5 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2007/2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 9 z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 8 z dnia 12 lutego 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 7 z dnia 12 lutego 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 6 z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 5 z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zatrudniania nauczycieli akademickich” w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik do uchwały:


 

Uchwała nr 4 z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 3 z dnia 12 lutego 2007 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 2 z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie zasad dokumentowania prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Regulamin dokumentowania prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu – Plan realizacji pensum dydaktycznego
  [ pobierz plik XLS ]

 • Załącznik nr 2 do Regulaminu – Plan realizacji pensum i godzin ponadwymiarowych
  [ pobierz plik XLS ]

 • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Sprawozdanie z realizacji pensum dydaktycznego
  [ pobierz plik XLS ]

 • Załącznik nr 4 do Regulaminu – Sprawozdanie z realizacji pensum i godzin ponadwymiarowych
  [ pobierz plik XLS ]


 

Uchwała nr 1 z dnia 8 stycznia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2007/2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube