Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2013

16. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Biuro Projektów informuje o otwarciu 16. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.
 
Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET eu@aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. 

Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 września 2013 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27 września 2013 r., oraz w wersji papierowej 11 października 2013 r.

I etap M-ERA.NET Call 2013

Biuro Projektów informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. został otwarty konkurs w ramach projektu M-ERA.NET. Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Composite Technology
  • Design of New Interfaces, Surfaces and Coatings 
  • Integrated Computational Materials Engineering 
  • Materials for Health 
  • Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies

NCBR, jako członek konsorcjum M-ERA.NET, przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty badawcze  budżet w wysokości 1,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez M-ERA.NET.
 
Konkurs jest dwuetapowy.
W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez międzynarodowe konsorcjum poprzez system elektroniczny na stronie

Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. Do drugiego etapu dopuszczone zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 250% budżetu krajowego.

Termin zakończenia pierwszego etapu mija 30 października 2013 roku.                

Więcej informacji na stronie lub na stronie NCBiR

Zaproszenie do udziału w konkursie PGE EJ 1 Sp. z o.o. dla doktorantów i kadry naukowej

PGE EJ 1 ogłasza konkurs publikacji naukowych poświęconych szeroko rozumianej energetyce jądrowej i jej wpływowi na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Doktoranci i kadra naukowa może nadsyłać prace, które zostały opublikowane w latach 2010-2013. Prace oceniane będą przez interdyscyplinarną komisję powołaną przez PGE EJ 1, w kategorii

  • nauki ścisłe i techniczne
  • nauki społeczne
  • nauki medyczne

W skład jury konkursu wejdą przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz organizatora

Termin nadsyłania prac do 31 lipca 2013 r.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie konkursu

Projekt pt. „Weź kurs na wielokulturowość II”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość II” tozpoczyna rekrutację na drugą edycję 10-miesięcznego kursu trenera kompetencji międzykulturowych m.in. dla pracowników służb medycznych.

Kurs potrwa od września 2013 r. do czerwca 2014 r.. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie. Udział w Kursie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatora.

Termin zgłoszeń do 4 sierpnia 2013 r.

Szczegółowe informacje o Kursie oraz dokumenty rekrutacyjne

Pismo ogólne, regulamin i formularz rekrutacyjny

Konkurs na dofinansowanie programów rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie programów rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać wnioski o dofinansowanie ponadnarodowych programów współpracy międzynarodowej, obejmujących m.in.:

  • przygotowanie i realizację nowych kierunków dla studentów i doktorantów oraz zmodernizowanie programów kształcenia na istniejących już kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy,

Nabór wnisku do „Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Minister Zdrowia jako Operator „Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” ogłasza I nabór wniosków FWD w  trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie do dnia 30 listopada 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 01 66 (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl

więcej informacji

Projekt „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS”

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stworzyło projekt systemowy pn. „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS”, który będzie realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki. Do uczestnictwa w nim zaproszeni zostali pracownicy najbardziej innowacyjnych polskich uczelni oraz instytutów, prowadzących badania naukowe, którzy otrzymają możliwość staży w najbardziej innowacyjnych jednostkach badawczych na świecie.

W ramach projektu SIMS 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich instytucjach wyjedzie na około miesięczne staże zagraniczne do renomowanych uniwersytetów zarządzających dużą infrastrukturą badawczą lub firm i instytutów badawczych wysokich technologii. Dodatkowo stażyści wraz z 60 osobami wspierającymi dane projekty badawcze w zakresie finansów, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, będą mogły skorzystać z profesjonalnych usług doradczych i otrzymać wsparcie na zasadzie mentoringu i spersonalizowanych szkoleń na terenie Polski. 

Partnerami programu są m. in. ośrodki naukowo-badawcze, wchodzące w skład Towarzystwa im. Fraunhofera w Niemczech, a także Europejska Organizacja Badań Jądrowych – CERN, IBM, Philips, Intel oraz Samsung.

Rekrutacja do projektu SIMS trwa do 7 lipca 2013 roku.

Rejestracja na staże w jednostkach zagranicznych: www.projektsims.eu/intern/register

Więcej informacji o projekcie: www.projektsims.eu/pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter