Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2013

III konkurs w programie Innotech

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III i ostatni konkurs w programie Innotech, finansujący prace badawcze i ukierunkowane na opracowanie i implementacje innowacyjnych technologii, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Budżet konkursu przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora nowoczesnych technologii wynosi 135 mln zł.

Dofinansowanie otrzymają projekty, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, oraz prace ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.

Zadaniem programu Innotech jest zwiększenie udziału produktów wysokich technologii w strukturze przychodów przedsiębiorstw uczestniczących w programie, co przełoży się na stworzenie podstaw, szybszego niż obecnie, wzrostu udziału produktów wysokich technologii w PKB polskiej gospodarki.

Nabór wniosków potrwa do 30 lipca 2013 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.gov.pl/programy-krajowe/innotech/

II konkurs w ramach Programu Patent Plus

Biuro Projektów informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie do 19 lipca 2013 r.

Konkurs „Złoty Neuron”

Komisja Konkursowa „Złoty Neuron” przy Komitecie Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN wznawia przyznawanie tego wyróżnienia. Konkursem objęte będą pracę wykonane w kraju w latach 2011-2012, w dziedzinie szeroko pojętej biologii układu nerwowego, z uwzględnieniem różnych pięter organizacji układu nerwowego.

Termin nadsyłania prac – do 30 maja 2013 r.

więcej informacji

Aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców

Biuro Projektów informuje o aktualnie prowadzonych ofertach stypendialnych dla doktorantów i naukowców (według terminów aplikowania):

  • Europejskie granty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (doktor lub 4 lata doświadczenia); aplikacja do 14 sierpnia; w Europie oraz poza Europą
  • Niemcy – stypendia post-doc Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco

Pierwszy konkursu w ramach Programu INNOMED

Biuro Projektów informuje o naborze wniosków do Programu sektorowego INNOMED, który ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 8 lipca 2013 r. Czytaj dalej »

Program Ludzie 7 PR – trwające konkursy

Biuro Projektów przypomina o trwających konkursach na indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców. Naukowcy posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą aplikować o następujące granty:

  • Marie Curie Intra-European Fellowships – granty wyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7.Programem Ramowym na okres od 12 do 24 miesięcy. Budżet konkursu to 134 mln €
  • Marie Curie International Outgoing Fellowships – granty wyjazdowe do kraju pozaeuropejskiego na okres od 12 do 24 miesięcy z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z 7PR. Budżet konkursu to 44,50 mln € 
  • Marie Curie International Incoming Fellowships – granty przyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7PR dla naukowców przebywających w kraju pozaeuropejskim. Budżet konkursu to 44,40 mln €.

Termin zamknięcia konkursów – 14 sierpnia 2013 roku, godz. 17.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji oraz możliwość aplikacji na stronach poświęconych konkursom

Wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy szwajcarskich w ramach programu SCOPES

Biuro Projektów uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy szwajcarskich w ramach programu SCOPES.

Finansowanie obejmuje 4 typy działań:

- granty konferencyjne
- granty badawcze
- granty przygotowawcze
- granty waloryzacyjne

Wkład własny nie jest wymagany, koordynatorem i wnioskodawcą przyszłych projektów musi być przedstawiciel strony szwajcarskiej.

Szczegóły

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter