Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2015

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych TECHMATSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zatwierdzeniu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

  • Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  • Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  • Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu oraz wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Wynikiem realizacji projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych materiałów i technologii materiałowych, mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem Programu. Udział przedsiębiorstw w pracach badawczo-rozwojowych będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2016-2021 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia, wyniesie ok. 500 milionów złotych. Ogłoszenie I konkursu planowane jest w II kwartale 2016 roku.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Link do pobrania TECHMATSTRATEG

Konkurs Innowator Mazowsza

Do 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla naukowców i firm o nowatorskim podejściu, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Wnioski na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej, należy składać do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu

Konkurs na projekty naukowe - ERC Starting Grants

Europejska Rada Badań Naukowych ogłosiła konkurs na projekty naukowe - ERC Starting Grants

Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 485 000 000 Euro.

Wnioski można składać do 17/11/2015

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach:

http://www.granty-na-badania.com/2015/07/erc-starting-grants-ruszy-nabor-wnioskow.html#.VcyQicsw-Ul

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21065-erc-2016-stg.html

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr  2/SP/POWER/3.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w programie Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane w terminie: od 14 września 2015 r. do 14 października
2015 r.

Planowana alokacja na konkurs: 145 000 000 PLN.

 Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Link do dokumentacji konkursowej

Konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje ogłosić we wrześniu 2015 roku konkurs w ramach projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)” współfinansowanego z PO IR w ramach Działania 4.3.

W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce realizujące międzynarodowe agendy badawcze tworzone we współpracy strategicznej z ośrodkami naukowymi z innych państw.

Wnioskodawcą w konkursie może być wybitny uczony z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, który będzie liderem grupy badawczej w jednostce realizującej MAB oraz zostanie kierownikiem tej jednostki. Przedstawiona przez wnioskodawcę agenda badawcza ma być odpowiedzią na jasno sprecyzowane wyzwanie naukowe lub społeczno-gospodarcze wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioski będą składane w trzech kolejnych etapach.

Termin przyjmowania pierwszej części wniosku – październik 2015 roku.
Termin zakończenia przyjmowania drugiej części wniosku planowany jest na styczeń 2016 r.

Link do informacji o planowanym konkursie

 

Informacja o nowych naborach w konkursach współfinansowanych z funduszy europejskich

Ogłoszono nowe nabory w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Centrum Projektów Europejskich. Celem programów, w ramach których organizowane są konkursy jest  m.in. dofinansowanie badań naukowych i pomoc w inkubacji innowacji społecznych.

Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter