Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2015

Rusza nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpocząła nabór zgłoszeń do konkursu o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium jest przyznawane wybitnym niemieckim uczonym planującym pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej fundacji Alexander von Humboldt Stiftung.

W celu zgłoszenia kandydata do Stypendium należy wypełnić wniosek. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2016 r.

Więcej informacji o konkursie: http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

Konkurs Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na inkubację innowacji społecznych

W ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na inkubację innowacji społecznych.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 do 10 września 2015 roku.

Tematy konkursu:

 1. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej
 2. Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy
 3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
 4. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych/

Informacja o konkursach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ogłoszono nowy harmonogram konkursów na 2015 rok oraz przyjęto kryteria wyboru projektów.

Nabór wniosków trwa do 31.12.2015 r.

Harmonogram konkursów

Kryteria wyboru projektów

II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza 2. konkurs na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych:

 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,3392,ii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane w terminie: od 22 czerwca 2015 r. do 22 lipca 2015 r.

Planowana alokacja na konkurs: 250 000 000 PLN.

Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1prkpower31201/  

Konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i National Research Foundation (NRF) informują o otwarciu konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w następujących obszarach:

 • Health sciences
 • Agriculture
 • Biosciences and biotechnology
 • Environment and climate change
 • Water and green technology
 • Maritime economy
 • Clean coal technology
 • Information and communication technology (ICT).  


NCBR przeznacza kwotę 2 400 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 6 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów znajdują się na stronie NCBiR

Active and Assisted Living Programme

Rozpoczął się nabó wniosków w ramach ósmego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL (AAL Programme). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w obszarze wspierania osób starszych. Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter