Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o wynajmie/dzierżawie powierzchni/sprzedaży nieruchomości

Wynik konkursu ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej na elewacji budynku w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że

 w konkursie na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej na elewacji budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 nie wpłynęła ani jedna oferta.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście

Warszawski Uniwersytet Medyczny sprzedaje nieruchomość w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego                       

1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa tj. działka gruntu o nr ewid. 21, obręb 5-02-08, o obszarze 1978 m² zabudowana budynkiem murowanym o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o pow. użytkowej 1530,35 m².

Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście. 

2.  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  dla nieruchomości księgę wieczystą nr WA4M/00347159/8.

3.  Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnego      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.  Przedmiotowy grunt objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym C.20- tereny wielofunkcyjne.

5.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi:

20    000 000 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

6. Wysokość wadium – 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. przelewem na konto 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638 w Banku Millennium. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie wpływu na rachunek WUM.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 12:00 w  Kancelarii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul.: Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa (pok. Nr 9).

8.  Szczegółowe zasady przetargu i warunki sprzedaży zostały określone w Ogłoszeniu i Regulaminie

9.  Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie na adres e-mail: miodowa@wum.edu.pl

- Ogłoszenie o sprzedaży - plik pdf 205 KB

- Formularz ofertowy - plik pdf 167 KB

- Opis nieruchomości - plik pdf 300 KB

- Regulamin sprzedaży - plik pdf  190 KB

- Wypis z kartoteki budynków - plik pdf_44 kB

- Wypis z rejestru gruntów - plik pdf_60 kB

- Oświadczenie o braku MPZP - plik pdf_32 kB

- Rzut kondygnacji 1

- Rzut kondygnacji 2

- Rzut kondygnacji 3

- Rzut kondygnacji 4

- Rzut kondygnacji 5

- Rzut kondygnacji 6

Pismo Biura Spraw Dekretowych w sprawie roszczeń - 30 KB

Wyjaśnienie tresci Regulaminu sprzedaży nieruchomości WUM - 272 KB

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że
 w konkursie na wynajem lokalu - gabinetu masażu, 

zlokalizowanego wewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 nie wpłynęła ani jedna oferta.

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że

 w konkursie na wynajem lokalu - gabinetu masażu, 
zlokalizowanego wewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie 

 nie wpłynęła ani jedna oferta.

WYNIK konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 

informuje, że konkurs ofert na wynajem lokalu – sklepiku w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie wygrała firma 

Wawrzynkiewicz Katarzyna AQUA SPORT, ul. Wrzosowa 13, 62-010 Pobiedziska

Ogłoszenie o zamknięciu konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że w dniu 20 marca 2019r. Komisja Konkursowa zamknęła konkurs
na wynajem lokalu – sklepiku w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 Do konkursu przystąpił jeden oferent, firma Wawrzynkiewicz Katarzyna AQUA SPORT. Jego oferta spełnia wszystkie wymogi formalne postępowania konkursowego.

Wynik II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje,
że w konkursie na wynajem lokalu - gabinetu masażu, 
zlokalizowanego wewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
nie wpłynęła ani jedna oferta.

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 informuje, że
w konkursie na wynajem lokalu - gabinetu masażu, 
zlokalizowanego wewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 nie wpłynęła ani jedna oferta.

Wynik konkursu ofert na wynajem na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 69 w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że

 konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 69 w Warszawie 
o powierzchni 42,34 m2, w celu prowadzenia działalności gospodarczej

 wygrała firma

 GOLD CASH Sp. z o.o.
Kiełczyna Kol. 1
28-210 Bogoria

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. Trojdena 2a w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że 

1)    w dniu 10 października 2017r. do Komisji Konkursowej wpłynęła skarga na czynności związane z prowadzeniem konkursu ofert na wynajem  20 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze, w holu budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a w Warszawie, w celu prowadzenia działalności gospodarczej (kawiarenka dla studentów)

2)    w dniu 13 października 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia skargi. Komisja stwierdziła, że brak jest przesłanek do uwzględnienia zarzutów, które znalazły się w złożonej skardze

3)    w związku z powyższym Komisja podtrzymała wynik konkursu ofert, który wygrała firma MRIGOR Sp. z o.o. w organizacji, ul. Kauna 39, 05-500 Piaseczno

.

Wynik rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że  w wyniku zaproszenia do udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26:

 wpłynęło jedno zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone przez spółkę  BS PSV 2 Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 7/2, które nie spełniło regulaminowych warunków postępowania,

 w związku z tym rokowania zamknięto bez wyboru oferenta.

Wynik konkursu ofert na wynajem 42,34 m2 powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonym w Warszawie przy ul. Grójeckiej 69 na prowadzenie działalności gospodarczej

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
informuje, że w konkursie ofert na wynajem 42,34 m2 powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonym w Warszawie przy ul. Grójeckiej 69 na prowadzenie działalności gospodarczej

 

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Wynik konkursu ofert na wynajem 30 m2 powierzchni użytkowej w budynkach WUM w celu zainstalowania automatów vendingowych

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem 30 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonych w Warszawie na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych i napojów w automatach vendingowych, wygrała firma:

CAFE+CO DELIKOMAT SP. z o.o.
Al. Gen. Andersa 588
43-300 Bielsko-Biała

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej na prowadzenie restauracji z kawiarnią w budynku Rektoratu i Centrum Dydaktycznego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o łącznej powierzchni 344,63 m2, w tym 194,33 m² powierzchni w budynku Rektoratu w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 oraz 150,30 m2 powierzchni w budynku Centrum Dydaktycznego przy ul. Ks. Trojdena 2a, na prowadzenie restauracji z kawiarnią, wygrała firma:

MARGOT Małgorzata Wyszyńska
ul. Perkuna 72A/57
04-124 Warszawa

Wynik sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej 1

Warszawski Uniwersytet Medyczny

informuje, o wyniku sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości stanowiącej  własność Uniwersytetu, położonej  w Warszawie, przy ulicy Działdowskiej 1 w Dzielnicy Wola, oznaczonej nr ewid. 23, obręb 6-03-19:

 Do rokowań wpłynęły trzy zgłoszenia od następujących podmiotów:

  1. MEDI-system Sp. z  o. o.,
  2. Central Fund of Immovables sp. z o.o.,
  3. zamknięta koperta zaadresowana do Komisji przetargowej od Senior Apartments Sp. z o. o..

Do części ustnej rokowań Komisja zakwalifikowała dwa spełniające warunki regulaminowe zgłoszenia:

  1. MEDI-system Sp. z  o. o.,
  2. Central Fund of Immovables sp. z o.o..

 

 W drodze rokowań wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Central Fund of Immovables sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi
pl. Zwycięstwa 2

Wynik II nieograniczonego przetargu na wynajem powierzchni lub sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w wyniku II nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni lub sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26, (budynki dawnego Szpitala Dziecięcego o łącznej powierzchni użytkowej 6 359,76 m2):

 1) nie wpłynęła żadna oferta na wynajem nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26,

 2) wpłynęła jedna oferta na zakup nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26, złożona przez

                       Central Fund of Immovables Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 2,

która nie spełniła warunków zawartych w regulaminie przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, w związku z tym przetarg zamknięto bez wyboru oferenta.

 

Wynik I nieograniczonego przetargu na wynajem powierzchni lub sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że podczas nieograniczonego pisemnego przetargu
na wynajem powierzchni
 lub sprzedaż nieruchomości
położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26, (budynki dawnego Szpitala Dziecięcego 
o łącznej powierzchni użytkowej (6 359,76 m2)  

nie wpłynęła żadna oferta

Wynik II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej 1

  Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje, że podczas przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Uniwersytetu, położonej  w Warszawie, przy ulicy Działdowskiej 1 w Dzielnicy Wola, oznaczona nr ewid. 23, obręb 6-03-19.

nie wpłynęła żadna oferta

Wynik I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej 1

  Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje, że podczas I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Uniwersytetu, położonej  w Warszawie, przy ulicy Działdowskiej 1 w Dzielnicy Wola, oznaczona nr ewid. 23, obręb 6-03-19.

nie wpłynęła żadna oferta

Wynik V edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w V edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 435,33 m2 w celu prowadzenia kręgielni, wygrała firma:

Grupa TB

Sylwia Majchrzak

z siedzibą w Warszawie, kod 04-087, ul. Igańska 22

Wynik IV edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w IV edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  240,25 m2 w celu prowadzenia restauracji, wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Gastronomiczne

Jachacy Aneta

z siedzibą w Warszawie, kod 00-478, Al. Ujazdowskie 24

Wynik nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach przy ul. Marszałkowskiej 24/26, (budynki dawnego Szpitala Dziecięcego), o łącznej powierzchni 6 792,35 m2

 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 

informuje że w nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26, (budynki dawnego Szpitala Dziecięcego), o łącznej powierzchni 6 792,35 m2 
 

nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik III edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, ze w III edycji konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

 nie wpłynęła żadna oferta

Wynik IV edycj konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 435,33 m2 na prowadzenie kręgielni

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że w IV edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  435,33 m2 na prowadzenie kręgielni.

nie wpłynęła żadna oferta

Wynik III edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie na prowadzenie restauracji z kręgielnią

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że III edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o łącznej powierzchni  675,58 m2 (435,33 m2 + 240,25 m2)  na prowadzenie restauracji z kręgielnią

nie wpłynęła żadna oferta

Wynik II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o łącznej powierzchni 675,58 m2 (435,33 m2 + 240,25 m2) na prowadzenie restauracji z kręgielnią

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, iż w II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o łącznej powierzchni  675,58 m2 (435,33 m2 + 240,25 m2)  na prowadzenie restauracji z kręgielnią

nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik I edycji Konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o łącznej powierzchni 675,58 m2 na prowadzenie restauracji z kręgielnią

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 

informuje, że w I edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. ks. Trojdena 2C-G, o łącznej powierzchni  675,58 m2 (435,33 m2 + 240,25 m2)  na prowadzenie restauracji
z kręgielnią

nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wynik konkursu ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 375,00 m2 oraz części działki o powierzchni 95 m2 przy budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacynego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 375,00 m2 oraz części działki o powierzchni 95 m2 (łączna powierzchnia przedmiotu najmu – 470 m2 ) przy budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, do prowadzenia działalności gospodarczej, wygrała firma:

TXT Bożena Kowalkowska
ul. Targowa 39/8
03-728 Warszawa

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM o powierzchni 140,00 m2 w celu prowadzenia bufetu


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM

w Warszawie przy ul. Banacha 1, o powierzchni  140,00 m2 w celu prowadzenia bufetu, wygrała firma:

MARGOT Małgorzata Wyszyńska
ul. Perkuna 72A/57
04-124 Warszawa

Informacja o III edycji Konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego o powierzchni 435,33 m2 z dnia 30.06.2016r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Na podstawie § 15. Regulaminu Konkursu ofert
na wynajem powierzchni użytkowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwany dalej „Konkursem”

ODWOŁUJE W CAŁOŚCI KONKURS OFERT:

na wynajem 435,33 m² powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. ks. Trojdena 2C-G na prowadzenie kręgielni.

Wynik II edycji konkursu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego na prowadzenie kręgielni (pow 435,33 m2)

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 435,33 m2 na prowadzenie kręgielni

nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik I edycji konkursu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego na prowadzenie kręgielni (pow.435,33 m2)

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w I edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 435,33 m2 na prowadzenie kręgielni

nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wynik III edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym o pow. 7,94 m2

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w III edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 7,94 m2 na prowadzenie kiosku - saloniku prasowego

nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego o powierzchni 240,25 m2 w celu prowadzenia restauracji

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  240,25 m2 w celu prowadzenia restauracji, wygrała firma:

DOLCE Katarzyna Teuchmann-Zych
ul. Indiry Gandhi 35 lok. usł. 1
02-776 Warszawa

Wynik II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego o pow. 7,94 m2

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 7,94 m2 na prowadzenie kiosku - saloniku prasowego

nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej 18 m2 w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  18 m2 na prowadzenie sklepu sportowego, wygrała firma:

DECK CAPITAL Sp. z o.o.
ul. Złota 6
00-019 Warszawa

Wynik I edycji konkursu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

Warszawski Uniwersytet Medyczny

informuje, że w I edycja konkursu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią została zakończona bez wyboru oferenta.

 

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 7,94 m2 na prowadzenie kiosku - saloniku prasowego

nie wpłynęła żadna oferta.

Uchwała Senatu WUM dotycząca sprzedaży nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej

„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.
„Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy 
ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11 
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”.

Uchwałą nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2016 r.
Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście
przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, na działce ewidencyjnej nr 5 w obrębie 5-05-11
o powierzchni 5222 m2 i posadowionych na niej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której urządzona jest księga wieczysta
nr WA4M/00151617/6 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Wynik konkursu na wynajem 4,0 m² powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż konkurs ofert na wynajem 4,0 m² powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych w automatach vendingowych, wygrała firma:

OVOTZER SERVICE S.C.

Olgierd Gadziński, Grzegorz Dziewulski

ul. Telewizyjna 31A

01-492 Warszawa

 

Wynik rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości przy Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

informuje, że sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości przy Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście, zakończyła się wynikiem negatywnym.

  1. Przedmiotem rokowań była nieruchomość gruntowa, tj. działka o nr ewid. 5, obręb 5 05-11, o powierzchni użytkowej 5.222 m² zabudowana zespołem budynków szpitala oraz budynkami pomocniczymi o zróżnicowanym przeznaczeniu o łącznej pow. zabudowy 2.969,70 m², przy ulicy Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr WA4M/00151617/6.
  2. Rokowania były prowadzone w okresie od dnia 04.08.2015 r. do dnia 08.09.2015 r. w siedzibie WUM.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości: 38 080 000 zł netto (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych).
  4. W postępowaniu wpłynęły dwa zgłoszenia złożone przez ICON REAL ESTATE sp. z o.o. oraz GLOBAL PROPERTY sp. z o.o.
  5. Żaden z oferentów nie spełnił warunków określonych w Regulaminie w związku z tym rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Wynik rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości przy ul. Miodowej 18

Warszawski Uniwersytet Medyczny

informuje, że w związku ze  sprzedażą w drodze rokowań nieruchomości przy ul. Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście, nie wpłynęła żadna oferta. 

Wobec niewpłynięcia żadnej oferty Komisja przetargowa stwierdza, że rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wynik konkursu na wynajem 2,0 m² powierzchni użytkowej w budynku Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. Trojdena 2a w Warszawie

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż konkurs ofert na wynajem 2, m2 powierzchni użytkowej w budynku Centrum Dydaktycznego przy ul.  ks. Trojdena 2a w Warszawie na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych w automatach vendingowych, wygrała firma:

 

Novelty Trading Group Sp. z o. o.
ul. Grabowska 41,
63-500 Ostrzeszów

Informacja o IX edycji pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, uprzejmie informuje, że w IX edycji postępowania przetargowego mającego na celu zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat Wyszkowski, w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332;1333;1334;1335/1, będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez firmę:

Firma – Skośkiewicz Kazimierz
ul. Nasielska 47, Borowa Góra
05 – 140 Serock

Wynik VIII edycji przetargu nieograniczonego na zbycie ośrodka wypoczynkowego w Somiance w powiecie wyszkowskim

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w pisemnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat Wyszkowski, w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332;1333;1334;1335/1, będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Nie wpłynęła żadna oferta

Wynik II przetargu nieograniczonego (pisemnego) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej tj. działki o nr ewid. 5, obręb 5‑05-11, o pow. użyt. 5 222 m² zabudowanej zespołem budynków szpitala oraz budynkami pomocniczymi o zróżnicowanym przeznaczeniu o łącznej pow. zabudowy 2.969,70 m², przy ulicy Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00151617/6 nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec niewpłynięcia żadnej oferty Komisja przetargowa stwierdza, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wynik II przetargu nieograniczonego (pisemnego) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej tj. działki o nr ewid. 21, obręb 5-02-08, o pow. użyt. 1978 m² zabudowanej budynkiem murowanym o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej o pow. użytkowej 1900 m², położonej w Warszawie, przy ulicy Miodowej 18, w Dzielnicy Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00347159/8 nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec niewpłynięcia żadnej oferty Komisja przetargowa stwierdza, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wynik przetargu nieograniczonego (pisemnego) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej tj. działki o nr ewid. 5, obręb 5‑05-11, o pow. użyt. 5 222 m² zabudowanej zespołem budynków szpitala oraz budynkami pomocniczymi o zróżnicowanym przeznaczeniu o łącznej pow. zabudowy 2.969,70 m², przy ulicy Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00151617/6 nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec niewpłynięcia żadnej oferty Komisja przetargowa stwierdza, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wynik przetargu nieograniczonego (pisemnego) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej tj. działki o nr ewid. 21, obręb 5-02-08, o pow. użyt. 1978 m² zabudowanej budynkiem murowanym o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej o pow. użytkowej 1900 m², położonej w Warszawie, przy ulicy Miodowej 18, w Dzielnicy Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00347159/8 nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec niewpłynięcia żadnej oferty Komisja przetargowa stwierdza, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wynik konkursu na wynajem 783,62 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż konkurs ofert na wynajem 783,62 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a 
w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”, wygrała firma:


Catering Polski PAMA s.c.

M. Jaroń, P. Bejda
ul. Mirtowa 4/15
04-690 Warszawa

Informacja o VI edycji pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w VI edycji przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332; 1333; 1334; 1335/1:będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Nie wpłynęła żadna oferta

Informacja o Konkursie ofert na wynajem powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk” z dnia 26.09.2014r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem 783,62 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”.

nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o Konkursie ofert na wynajem powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk” z dnia 14.05.2014r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Na podstawie § 15. Regulaminu Konkursu ofert
na wynajem powierzchni użytkowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwany dalej „Konkursem”
w związku z punktem
IV. Zasady wyłonienia zwycięzcy ppkt. 11. Szczegółowych warunków konkursu niniejszym

ODWOŁUJE W CAŁOŚCI KONKURS OFERT:

na wynajem 806,68 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”

Informacja o V edycji pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


informuje, iż w V edycji przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332; 1333; 1334; 1335/1:będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.


Nie wpłynęła żadna oferta

Informacja o IV edycji przetargu na sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Somiance

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


informuje, iż w IV edycji przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332; 1333; 1334; 1335/1:będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.


Nie wpłynęła żadna oferta

Informacja o III edycji pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

      WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


informuje, iż w III edycji przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332; 1333; 1334; 1335/1:będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

                                                                  Nie wpłynęła żadna oferta

Informacja o II edycji przetargu na sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Somiance

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w II edycji przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332; 1333; 1334; 1335/1:będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Nie wpłynęła żadna oferta

Wynik konkursu na wynajem 806,68 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż konkurs ofert na wynajem 806,68 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a
w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”, wygrała firma:


EK&AR sp. z o. o.
ul. Dobrowoja 15/14
04-003 Warszawa

 

Informacja o przetargu nieograniczonym na zbycie Ośrodka Wypoczynkowego w Somiance

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332; 1333; 1334; 1335/1:będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Nie wpłynęła żadna oferta

Wynik II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Nauki o Zdrowiu

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


informuje, iż konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Nauki o Zdrowiu przy ul. Ciołka 27 w Warszawie o powierzchni 10 m2 na prowadzenie działalności posiadającej charakter punktu sprzedaży zimnych i ciepłych napojów oraz kanapek i przekąsek, wygrała firma:


AKANT Karolina Lewandowska,
ul. Trakt Lubelski 46, 04-870 Warszawa

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Nauki o Zdrowiu

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Nauki o Zdrowiu przy ul. Ciołka 27 w Warszawie o powierzchni 10 m2 na prowadzenie działalności posiadającej charakter punktu sprzedaży zimnych i ciepłych napojów oraz kanapek i przekąsek, wygrała firma:

Bracia Pietrzak Wojciech Pietrzak,
ul. Okrzei 4, 05-220 Zielonka

Wybór oferty na dzierżawę

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


informuje, iż konkurs ofert na dzierżawę 3012,00 m² nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej na terenie kompleksu Banacha, przy ul. Banacha 1A, 1B w Warszawie na prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej, wygrała firma:


CitoNet-Warszawa Sp. z o.o.,
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter