Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym (pisemnym) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza II przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert mija 14.01.2015 r. o godz. 16.00. Oferty należy składać w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i WIgury 61, 02-091 Warszawa

Ogłoszenie

Regulamin

III edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza III edycję konkursu ofert na wynajem 783,62 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 14 listopada 2014 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta na wynajem powierzchni w budynku przy ul. Oczki 1a  w Warszawie”
Nie otwierać przed 17 listopada 2014r. przed godziną 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Warszawski Uniwersytet Medyczny budynek Rektoratu ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa - sala 316.

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert mija 14.11.2014 r. o godz. 16.00. Oferty należy składać w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i WIgury 61, 02-091 Warszawa

Ogłoszenie
Regulamin
Formularz ofertowy

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert mija 17.11.2014 r. o godz. 16.00. Oferty należy składać w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Ogłoszenie
Regulamin

Formularz ofertowy

 

VI edycja pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie Ośrodka Wypoczynkowego w Somiance pięknie położonego wzdłuż linii brzegowej Bugu w lesie Nadleśnictwa Wyszków na zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 65.100 m2 stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wraz z infrastrukturą (instalacje elektryczne, telefoniczne, wodno-kanalizacyjne) składającej się z działek ew. nr 1335/1, 1333, 1334, 1332 oraz nakładów finansowych poniesionych przez Uczelnię na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Cena wywoławcza 900.000 zł  netto. 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 27.10.2014 r. do godziny 16.00
w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem :

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

„Oferta na zakup nieruchomości w Somiance”
Nie otwierać przed 28.10.2014 r.

WUM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - informacja o nieruchomości
Załacznik nr 2.1 - mapa służebności drogi koniecznej
Załącznik nr 2.2 - wypis i wyrys działki 1332 1333 1334
Załącznik nr 2.3 - wypis i wyrys działki 1335 1
Załącznik nr 2.4 - wypis miejscowego planu zagospodarowania
Załącznik nr 2.5 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00045273-8
Załącznik nr 2.6 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041427-5
Załącznik nr 2.7 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041426-8
Załącznik nr 2.8 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00043231-8
Załącznik nr 2.9 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041426-8
Załącznik nr 3 - Fomularz ofertowy na zakup nieruchomości

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter