Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Informacja Rektora WUM na temat funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM (UCS WUM) informuję, że:

 1. Uniwersytet jest właścicielem nieruchomości, na której powstało UCS WUM.
 2. Inwestycja była finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia i środków własnych Uniwersytetu. Nie były i nie są planowane jakiekolwiek zmiany dotyczące przeniesienia własności tej nieruchomości na Centrum Medyczne WUM sp. z o.o.;
 3. Podmiotem leczniczym prowadzącym działalność w budynku UCS WUM jest Centrum Medyczne WUM sp. z o.o. - podmiot, którego Uniwersytet jest 100% właścicielem. Spółka ze środków własnych wyposażyła UCS WUM w aparaturę i sprzęt służące realizacji świadczeń zdrowotnych, dydaktyki i nauki.
 4. Głównym celem działalności  UCS WUM jest realizacja zadań dydaktycznych, leczniczych i naukowych. W celu realizacji tych zadań WUM zawarł z Centrum Medycznym WUM sp. z o.o. następujące umowy:
        a) Umowę najmu części powierzchni UCS WUM przez Spółkę na cele administracyjne (łącznie  96,78 m2 ) - umowa została
            zawarta po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia.
        b) Umowę o udostępnienie Uniwersytetowi jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego WUM sp. z o.o.  na potrzeby
            wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie
            stomatologii. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018, poz.
            2190 j.t.) podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną wykonuje działalność leczniczą
            polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i/lub polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i  badawczych w
            powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii
            medycznych oraz metod leczenia oraz jest obowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu przed-
            i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
        c) Umowę współużytkowania zasadniczej części UCS WUM w celu realizacji zadań dydaktycznych w powiązaniu z
           udzielaniem świadczeń, regulującą zasady rozliczeń kosztów funkcjonowania UCS WUM pomiędzy CM WUM sp. z o.o. a
           Uniwersytetem.

Zasady działalności UCS WUM, największego w Polsce i najnowocześniejszego w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologii, są w pełni transparentne, zgodne z prawem i służą z jednej strony przed- i podyplomowemu kształceniu kadr stomatologicznych oraz prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych, z drugiej zaś strony kompleksowemu leczeniu pacjentów. Wszystkie zadania realizowane w ramach UCS WUM warunkowane są, oprócz pracy znakomitej kadry dydaktycznej i naukowej, także profesjonalnym zarządzaniem obiektem, co przekłada się także na szereg korzyści dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Mirosław Wielgoś
Rektor

Naukowiec WUM w elitarnym programie szkoleniowym

Dr Rafał Machowicz z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM został zakwalifikowany do prestiżowego programu szkoleniowego EHA CRTH - Clinical Research Training in Hematology organizowanego przez European Hematology Association.

Członek społeczności akademickiej WUM „Warszawianką Roku”

Nicole Sochacki-Wójcicka, absolwentka WUM, ginekolog-położnik w trakcie specjalizacji w I Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM oraz prywatnie – popularna edukatorka występująca w mediach społecznościowych jako Mamaginekolog, 9 października br. otrzymała tytuł „Warszawianki Roku” w plebiscycie organizowanym po raz drugi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM otwarte

W środę, 9 października na terenie kampusu Banacha, przy ul. Binieckiego 6 odbyło się uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To największe w Polsce i najnowocześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

8 października br.  obyła się immatrykulacja studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Uroczystości poprowadziła Dziekan Wydziału – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Podczas oficjalnego spotkania w uczelnianej rodzinie powitano 173 studentów, którzy rozpoczynają naukę na  kierunku lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych, higienie stomatologicznej oraz studentów English Dentistry Division.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter