Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR. 05.04.00-IP.05-00-007/18)

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkursw ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr  medycznych (konkurs nr  POWR. 05.04.00-IP.05-00-007/18).

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację szkoleń dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych w co najmniej 3 województwach. Projekty musza zakładać, że co najmniej 50 % godzin edukacyjnych realizowanych będzie w formie praktycznej (np.: w formie warsztatów, praktyk, zajęć  w warunkach symulowanych etc.).

Podmioty uprawnione do składania wniosków 

Wnioskodawcą może być:

- uczelnia wyższa kształcąca na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym lub/i pielęgniarstwo lub/ i położnictwo lub/i zdrowie publiczne lub/i fizjoterapia lub/i diagnostyka laboratoryjna i nie posiada negatywnej oceny PKA na ww. kierunkach

lub

- podmiot prowadzący działalność szkoleniową, który w ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przeszkolił co najmniej 100 osób – pracowników sektora ochrony zdrowia tożsamych z planowaną grupą grupa docelową w projekcie.

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN.

Termin i miejsce składania wniosków 

Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w okresie od 12.03.2018 r. do 12.04.2018 r.

Dodatkowe informacje 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i zasad aplikowania można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-399-konkurs_doskonalenie_zawodowe.html

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Agnieszka Jarmuszyńska, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 05 81, e-mail: agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter