Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo - badawcze ”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników w danej rundzie trwa do 90 dni. Miejsce składania wniosków: wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 15 marca 2018 r.).

Sposób składania wniosków: elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 15 marca do 15 maja 2018 r. (do godz. 16:00).

Kto może składać wnioski? Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
• jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz
• jedno przedsiębiorstwo. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który:
• obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania),
• wpisuje się tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych,
• może obejmować prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-141220...

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 10 mln zł. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 200 mln zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

Szczegółowe informacje dostępne są pod następującym adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-141220...

Kontakt: • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter