Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot konkursu

Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu).

Tryb finansowania projektów:

  1. Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 355 230,00 zł.
  2. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r.
  3. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:
  • 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów. 

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html

Kontakt:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter