Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Cel projektu

Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty wskazane w ww. kryterium dostępu działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Przedmiot konkursu 

W zakresie powyższego projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego  lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:  

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże,  do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

Tryb finansowania projektów:

Maksymalna wartość projektu wynosi:

·         dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 500 000 PLN;

·         dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 1 000 000 PLN;

·         dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 2 000 000 PLN;

·         dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu);

·         4 000 000 PLN;

·         dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 PLN.

Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy.

Nabór wniosków trwa do 26 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/.     

Kontakt:

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter