Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs na realizatora programu polityki zdrowotne w zakresie zadania „Przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi”

Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:  „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” , zwanym dalej :” programem”, w zakresie zadania
 Przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi w ramach celu szczegółowego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2019.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: Przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi”. Realizatorem zadania będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK).

Termin i miejsce składania ofert:

  • Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie. Zawartość koperty powinna być trwale spięta (np. skoroszyt, bindowanie, zszycie). Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Konkurs ofert na realizację zadania Przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwiNIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM PIERWSZEGO POSIEDZENIA KOMISJI!

Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Miodowa 1,
00-080 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja, godziny 16:15.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/zdrowie/przeprowadzenie-pilotazowego-badania-stezenia-ferrytyny-w-grupie-wielokrotnych-honorowych-dawcow-krwi

Kontakt:

Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter