Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-3MU/18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-3MU/18

Przedmiot konkursu

Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty wskazane w ww. kryterium dostępu działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W zakresie powyższego projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Tryb finansowania projektów:

Wartość alokacji: 200 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu wynosi:

- dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 500 000 PLN,

-dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 1 000 000 PLN,

- dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 2 000 000 PLN,

- dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 4 000 000 PLN,

- dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 PLN

Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane: od dnia 18 maja 2018 r. (godz. 08:15)  do dnia 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00)

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/3mu_18/trzecia_misja_ogloszenie_o_konkursie.pdf

Kontakt:

  • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter