Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Regulaminy


Regulaminy dotyczące studiów, studentów i kandydatów

 • Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
 • Wersja obowiązująca od początku roku akademickiego 2016/2017 (wprowadzony na mocy uchwały nr 38/2016 Senatu WUM)
  Regulamin [ pobierz plik PDF ]
  Załącznik nr 1 [ pobierz plik PDF ]
  Załącznik nr 2 [ pobierz plik PDF ]
  Załącznik nr 3 [ pobierz plik PDF ]

 • Wersja obowiązująca od początku roku akademickiego 2015/2016 (wprowadzony na mocy uchwały nr 37/2015 Senatu WUM)
  [ pobierz plik PDF ]

 • Wersja obowiązująca od początku roku akademickiego 2013/2014 (wprowadzony na mocy uchwały nr 26/2013 Senatu WUM z dnia 22 kwietnia 2013 r.)
  [pobierz plik PDF]
 • Wersja obowiązująca w roku akademickim 2012/2013 (wprowadzony na mocy uchwały nr 17/2012 Senatu WUM z dnia 26 marca 2012 r.)
  [pobierz plik PDF]
 • Wersja obowiązująca w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012 (wprowadzony na mocy Uchwały Senatu WUM nr 39/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.)
  [pobierz plik PDF]
 • Wersja obowiązująca w roku akademickim 2009/2010 (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 11/2008, 27/2008, 17/2009, 24/2009)
  [pobierz plik PDF]
 • Wersja obowiązująca w roku akademickim 2008/2009 (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 11 z 25 lutego 2008 r.)
  [pobierz plik PDF]
 • Regulamin studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ wersja w pliku PDF ]

  Załączniki do regulaminu:
  • załącznik nr 1 – Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia podyplomowe

  [pobierz plik PDF]

  • załącznik nr 2 – Wzór rocznego sprawozdania kierownika studiów podyplomowych
   [ pobierz plik PDF ]

 • Regulaminu ustalalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]
 • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Treść Regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 70/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 września 2013 r.)
  [ pobierz plik PDF ]
 • Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz plik PDF]
 • Wzory wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej
  [pobierz PDF] [pobierz plik RTF]
 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta
  [ pobierz PDF ]

 • Oświadczenie studenta o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia
  [ pobierz PDF ] [pobierz plik RTF ]

 • Oświadczenie doktoranta o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia
  [ pobierz PDF ] [pobierz plik RTF ]
 • Oświadczenie studenta/doktoranta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  [ pobierz PDF ] [pobierz plik RTF ]
 • Regulamin mieszkańców domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]
 • Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  [ wersja w pliku PDF ]

 • Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia [wersja w pliku PDF ]

  Załączniki do regulaminu:
  - załącznik numer 1 - wniosek o przyznanie dofinansowania [ pobierz plik PDF ]
  - załącznik numer 2 - karta realizacji zadań [ pobierz plik PDF ]

Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych

 • Regulamin Organizacyjny WUM

  (wprowadzony zarządzeniem nr 94/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 listopada 2016 r., uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 12/2017 Rektora WUM z dnia 10.02.2017)

 [ pobierz plik PDF ]

 • Załączniki do regulaminu:

 • Załącznik 1 do regulaminu – schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 3 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Rektorowi i Prorektorom 
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 4 do regulaminu – schemat organizacyjny  jednostek administracyjnych podległych Kanclerzowi
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 5 do regulaminu – schemat organizacyjny Biblioteki uczelnianej
  pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 6 do regulaminu - lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
  [ pobierz plik PDF ]
 • Regulamin pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (obowiązujący od 01.04.2012)
  [pobierz PDF]

Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1 – Równe traktowanie w zatrudnieniu, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
[pobierz PDF]

Załącznik 2 – Obowiązki pracodawcy i pracownika, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
[pobierz PDF]

Załącznik 3 – Terminarz wypłat wynagrodzeń z osobowego funduszu płac oraz innych źródeł finansowania
[pobierz PDF]

 • Regulamin świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ wersja w pliku PDF ]
 • Załączniki do Regulaminu:
 • Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]
 • Regulamin zatrudniania Kierowników jednostek administracyjnych WUM
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych Uczelni
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załączniki do regulaminu:
  • Załącznik 1 do regulaminu – Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim
  • [ pobierz plik PDF ]
  • Załącznik 2 do regulaminu – Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych)
  • [ pobierz plik PDF ]
 • Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Regulamin stanowi załącznik Zarządzenie nr 102/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 grudnia 2010 r.) [ wersja w pliku PDF ]

 • Regulamin przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nauczycielom akademickim [ pobierz pdf ]

 • Regulamin przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi [ pobierz pdf ]

 • Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska mianowanych nauczycieli akademickich, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych uczelni
  [ pobierz plik PDF ]

 • Dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli
  [ pobierz plik PDF ]
 • Zasady przyznawania okularów korygujących pracownikom WUM
  [ pobierz plik PDF ]
 • Regulamin konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]
 • Regulamin konkursów na stanowiska kierowników i ordynatorów-kierowników jednostek organizacyjnych I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
 • [ pobierz plik PDF ]
 • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
 • [ pobierz plik PDF ]
 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów doktorskich
 • [ pobierz plik PDF ]
 • Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz plik PDF ]
 • Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Załącznik do Zarządzenia nr 47/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Regulamin Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz PDF ]
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika
  [ pobierz PDF ]
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego
  [ pobierz PDF ]
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego
  [ pobierz PDF ]
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi
  [ pobierz PDF ]

Regulaminy dotyczące zamówień publicznych

Inne dokumenty powiązane z powyższymi regulaminami:

 • Regulamin udzielania zamówień publicznych bez zastosowania przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ wersja w pliku PDF ] 

 • Oświadczenie składane na podstawie  Paragrafu I ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych. 
  [Pobierz plik PDF][Pobierz plik RTF]

 • Oświadczenie składane na podstawie Paragrafu I ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących ze środków unijnych.
  [Pobierz plik PDF] [Pobierz plik RTF]

Regulamin dotyczący projektów


Inne regulaminy

 • Regulamin wyborów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ wersja w pliku PDF ]

 • Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz plik PDF ]
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]